Kursplan för

Histopatologi och klinisk patologi, 5 hp

Histopathology and Clinical Pathology, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT20 , HT23 , HT24
Kurskod
4TX016
Kursens benämning
Histopatologi och klinisk patologi
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Toxikologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 7
Datum för fastställande
2015-04-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kursen Toxikologins principer på Masterprogrammet i toxikologi.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende färdigheter och förmåga

  • identifiera och beskriva olika celltypers, vävnaders och organs utseende och uppbyggnad,
  • identifiera, beskriva och skilja mellan olika patologiska förändringar som kan orsakas av toxiska ämnen.

Innehåll

Anatomi, histologi, hematologi och blodkemi av relevans för toxicitetstestning. Leverns och andra toxikologiskt relevanta organs struktur och funktion. Generella och specifika patologiska förändringar som kan identifieras med blodanalyser samt makroskopisk och histologisk undersökning. Exempel på toxiska effekter av specifika kemikalier.

Arbetsformer

Undervisningen innefattar föreläsningar, seminarier, skriftlig uppgift, skriftlig återkoppling till annan student samt muntlig presentation.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Obligatoriskt deltagande
Samtliga seminarier och redovisningar är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Peckham, Michelle. Histology at a glance
Hayes, A. Wallace; Kruger, Claire L. Hayes' principles and methods of toxicology
Kompendier och annan anvisad litteratur.