Kursplan för

Vården och omsorgens organisation och styrning, 7,5 hp

Health Care Organisation and Management, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT20
Kurskod
5HI003
Kursens benämning
Vården och omsorgens organisation och styrning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2012-03-29
Reviderad av
Programnämnd 5
Senast reviderad
2016-03-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård, biomedicin, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Efter kursen skall studenten:

Kunskap och förståelse
- Identifiera och beskriva målen för ett hälsosystem och förklara de byggstenarna med hjälp av WHOs ramverk för hälsosystem
- Särskilja och beskriva de olika utmaningar som hälso-och sjukvårdssystemen står inför i länder med olika inkomst. 
- Förklara komplexiteten i hälso-och sjukvården och identifiera utmaningar för ledningen att leverera en värdebaserad hälso-och sjukvård
- Beskriva sjukdomsbördan och funktionshinder på befolkningsnivå, både globalt och lokalt 
- Utarbeta hälsoinformatikens roll i att stödja hälso-och sjukvårdens organisation och ledning i olika sammanhang (låg-, medel- och höginkomstländer)

Färdighet och förmåga
- Analysera och förklara utmaningar kopplade till God Vård (STEEEP kriterier, Institute of Medicine, 2001) i olika hälso- och sjukvårdskontexter
- Föreslå hur hälsoinformatiklösningar kan utformas och anpassas till rådande förhållanden för att förbättra vårdkvalitén i olika hälso- och sjukvårdssystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Argumentera för  tillämpningen av olika hälsoinformatikverktyg beroende på vårdsammanhang 

Innehåll

Kursen skall introducera studenten till hälso- och sjukvårdens komplexitet och erbjuda ett ramverk och verktyg för att analysera de viktigaste komponenterna, inklusive utmaningar på global och lokal nivå. Studenterna har möjlighet att undersöka hälso- och sjukvårdens organisation och ledning på olika nivåer och lär sig hur hälsoinformatik bidrar till förbättrat resultat, bättre kvalitet och hälsoutfall.

Arbetsformer

Kursen erbjuder flera olika typer av lärandeaktiviteter såsom föreläsningar, seminarier, interaktiva sessioner, elektronisk lärplattform, studiebesök samt individ- och grupparbete.

Examination

Kursen examineras genom individuella och gruppbaserade skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig presentation. För att studenten ska få godkänt ska hon/han kunna demonstrera uppfyllelse av alla kursens utfallsmål.

I enlighet med evidensbaserad pedagogik används formativ examination under kursen för att studenter och lärare kontinuerligt ska kunna följa och påverka studentens utveckling mot kursens utfallsmål.

Obligatoriskt deltagande:
På grund av ämnets natur finns det vissa upplevelser som kräver aktivt deltagande såsom kursintroduktion, slutexaminationen och vissa övningar/seminarier inklusive studiebesök som framgår av schemat. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur / Recommended literature

Everybody's Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes: Who's Framework for Action
Crossing the quality chasm : a new health system for the 21st century
Bohmer, Richard M. J. Designing care : aligning the nature and management of health care
Burns, Lawton R; Shortell, Stephen M; Kalunzy, Arnold D Shortell and Kaluzny's Healthcare Management
Christensen, Clayton M.; Grossman, Jerome H.; Hwang, Jason The innovator's prescription : a disruptive solution for health care