Kursplan för

Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård, 5 hp

Physiotherapy as a Subject and as a Profession within Swedish Health Care, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT21 , VT22
Kurskod
7KF006
Kursens benämning
Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-10-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande utvecklar kunskap om svensk hälso-och sjukvård samt fysioterapeutens kompetens och olika roller.
 
Lärandemål
Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:

 • Redogöra för  fysioterapi som ämne och yrke i en svensk hälso- och sjukvårdskontext.
 • Förklara innebörden av fysioterapins centrala begrepp och problematisera kring olika förhållningssätt.
 • Reflektera över och diskutera professionellt förhållningssätt i relation till bemötande, etik och kommunikation ur ett svenskt och multikulturellt perspektiv.
 • Definiera begreppet evidensbaserad vård i relation till fysioterapi samt  tillämpa grundläggande källkritik och hantera referenser.
 • Redogöra för lagar, förordningar, föreskrifter i förhållande till svensk hälso-och sjukvård samt känna till den svenska hälso- och sjukvårdens organisation.
 • Kommunicera på ett professionellt sätt i tal och skrift.
 • Tillämpa pedagogiska verktyg så som loggbok/portfolio, reflektion och återkoppling för sin egen kunskaps- och kompetensutveckling.

Innehåll

 • Historia, arbetsfält, arbetssätt och roller inom svensk fysioterapi. 
 • Centrala begrepp: rörelse, funktion,  hälsa och miljö inklusive personcentrerad vård.
 • Teoretiska ramverk inom fysioterapi.
 • Fysioterapiprocessen som arbetsmodell.
 • Evidensbaserat arbete. 
 • Styrdokument, författningar och organisation inom hälso- och sjukvården.
 • Kommunikations- och samtalsmetodik.
 • Grupprocesser och samarbete intra- och interprofessionellt.
 • Muntlig och skriftlig kommunikation.
 • Etik.
 • Jobsh (journalhantering, bemötande, sekretess och hygien).
 • Pedagogiska verktyg.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbete, litteraturstudier samt att föra loggbok/använda portfolio. Lärplattform används i flera moment. Digital undervisning kan förekomma liksom auskultation i klinisk kontext. 

Obligatoriska utbildningsinslag
Aktivt deltagande i seminarier
Skriftliga reflektionsuppgifter
Webbutbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien - JoBSH

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

 • Muntlig redovsning av gruppuppgift enligt bedömningskriterier. 
 • Skriftlig tentamen.

För sent inlämnad examinationsuppgift beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskapliga artiklar, delar av rapporter och elektroniska resurser tillkommer.

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger