Kursplan för

Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 1, 5 hp

Assessment and Interventions within Evidence-Based Physiotherapy 1, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT21 , VT22
Kurskod
7KF007
Kursens benämning
Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 1
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla grunderna för ett evidensbaserat arbetssätt och professionellt förhållningssätt i svensk fysioterapeutisk kontext.

Lärandemål
Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:

 • Känna till fysioterapiprocessen som arbetsmodell för att genomföra undersökningar och interventioner baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Resonera kring funktionstillstånd/funktionshinder och hälsa utifrån International Classification of Functioning, Disability and health (ICF) samt utifrån ett personcentrerat perspektiv.
 • Visa och förklara fysioterapeutiska undersökningar och interventioner  samt dokumentera dessa utifrån fysioterapiprocessen och ICF.
 • Känna till principerna vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) utifrån rekommendationerna för fysisk aktivitet och träning.
 • Använda verktyg för att tveckla ett självkritiskt förhållningssätt till egna utvecklingsbehov samt ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling 

Innehåll

 • Undersökningsmetodik samt fysioterapiprocessen som modell vid undersökning och intervention  
 • ICF, klassifikation av funktionstillstånd/funktionshinder
 • Evidensbaserat arbete i möten med patienter/individer
 • Riktlinjer och vårdprogram
 • FaR  samt begrepp, definitioner och rekommendationer vid fysisk aktivitet

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är metodikundervisning, föreläsningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbete. Del av undervisningen kommer också att ske interaktivt via lär plattform. Verksamhetsintegrerat lärandet kommer att ske via auskultation i en klinisk kontext.

Obligatoriska utbildningsinslag:

 • aktivt deltagande vid seminarier
 • aktivt deltagande vid metodikundervisning 
 • skriftliga och muntliga reflektionsuppgifter

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Skriftlig och muntlig praktisk examination där integrerade kunskaper och färdigheter i kursen examineras.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
FYSS 2017 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Kompendium om undersökning
Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger
Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik] Borg, Jörgen