Kursplan för

Fysioterapi i slutenvård och äldrevård, 20 hp

Physiotherapy in Hospital Care and in Elderly Care, 20 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Kurskod
7KF012
Kursens benämning
Fysioterapi i slutenvård och äldrevård
Hp
20 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2021-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla fysioterapeutisk kunskap relaterat till svensk kontext med fokus på slutenvård och äldevård samt kunna kommunicera fysioterapi skriftligt och muntligt till relevanta andra.

Lärandemål
Efter efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • Tillämpa fysioterapiprocessen för personer i olika åldrar inom slutenvård och äldrevård.
 • Tillämpa basala hygienrutiner.
 • Använda International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som stöd för att resonera kring funktion/funktionshinder utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.
 • Kommunicera fysioterapeutiska interventioner muntligt och skriftligt samt anpassa kommunikationssätt i enlighet med etik, personcentrerat förhållningssätt och svensk lagstiftning.
 • Använda kunskaper om lärande för att instruera, informera och ge återkoppling till patienter i en slutenvårds- och äldrevårds kontext.
 • Tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt i rollen som fysioterapeut.
 • Instruera och leda ett förflyttningsmoment för annan yrkesprofession och diskutera vald strategi utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
 • Medverka i team
 • Under handledning leder patientgrupper i kliniskt arbete. 
 • Ta ansvar för eget lärande genom att aktivt söka kunskap och reflektera över evidensbaserad praktik och egen insats i patientmötet.

Innehåll

Kursen består av två moment.

Fysioterapi i slutenvård, 8.0 hp

Betygsskala: GU
 • Tillämpade kunskaper i patientkommunikation, anamnesupptagning, undersökning och intervention.
 • ICF och kopplingen till fysioterapiprocessen.
 • Tillämpade kunskaper i journalskrivning.
 • Tillämpade kunskaper inom yrkesetik, och lagstiftning på hälso- och sjukvårdens område.
 • Team och interprofessionellt lärande.
 • Tillämpade kunskaper i pedagogik.

Fysioterapi i äldrevård, 12.0 hp

Betygsskala: GU
 • Tillämpade kunskaper i patientkommunikation, anamnesupptagning, undersökning och intervention.
 • ICF och kopplingen till fysioterapiprocessen.
 • Tillämpade kunskaper i journalskrivning 
 • Tillämpade kunskaper inom yrkesetik, och lagstiftning på hälso- och sjukvårdens område.
 • Kliniskt  resonemang och evidensbaserad praktik.
 • Konsultativt arbetssätt i äldrevård 
 • Team och interprofessionellt lärande.
 • Tillämpade kunskaper i pedagogik.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Studenterna förväntas fördjupa sig i egna studier under kursen. Kursen är till mer än hälften förlagd till fysioterapeutisk verksamhet där teoretiska kunskaper och professionellt förhållningssätt integreras med praktiskt arbete. De arbetsformer som används är föreläsningar, självstudier av litteratur, seminarier, verksamhetsintegrerat  lärande samt feedback och kamratgranskning i olika former. Vissa undervisningsmoment kan ske digitalt. 

Obligatoriska utbildningsinslag:

 • Närvaro vid den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).
 • Närvaro vid den kliniskt relaterade undervisningen på Kliniskt Träningscentrum (KTC).
 • Genomförande av hjärt- och lungräddningsutbildning.
 • Informera och instruera ett förflyttningsmoment för annan yrkesprofession.
 • Inlämning av skriftlig reflektionsuppgifter.
 • Aktivt deltagande i seminarier. 

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriskautbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Fysioterapi i slutenvård 

 • Klinisk bedömning i verksamhetsförklagd utbildning (VFU), vilket bygger på kontinuerlig observation avseende studentens förmåga att göra adekvata bedömningar med aktuellt kunskapsunderlag som grund.
 • Muntlig praktisk tentamen​.

Fysioterapi i äldrevård/kommunal verksamhet 

 • Klinisk bedömning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket bygger på kontinuerlig observation avseende studentens förmåga att göra adekvata bedömningar med aktuellt kunskapsunderlag som grund.
 • Skriftligt patientfall.
 • Examinationsseminarium.

Om målen för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inte uppnås kompenseras detta vid nästkommande termins ordinarie kliniska kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

För sent inlämnad examinationsuppgift beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Dohrn, Ing-Mari; Jansson, Eva; Börjesson, Mats; Hagströmer, Maria
Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik] Borg, Jörgen
Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Olséni, Lone; Wollmer, Per
Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv Rydwik, Elisabeth
Aktuella vetenskapliga artiklar och elektroniska resurser med relevans för ämnet tillkommer. Detta innebär att viss litteratur på engelska förekommer.