Kursplan för

Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, 30 hp

Basic course - complimentary programme for physicians with a medical degree from abroad, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , VT10 , HT13 , HT17 , HT21
Kurskod
7KL000
Kursens benämning
Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2009-07-06
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2017-04-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
 

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten via teoretisk fördjupning och klinisk färdighetsträning får insikt i läkarens kliniska verksamhet i Sverige, roller, ansvar och befogenheter i ett vårdteam samt introduceras till sjukvårdens organisation.
 
Lärandemål
Lärandemålen avgränsas till det som är vanligt och viktigt inom kirurgi, gynekologi/obstetrik, psykiatri, invärtesmedicin och barnmedicin.
 
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4)* och färdigheterna enligt Millers taxonomi (M1-M4)**.   
 
Kunskap och förståelse
 Studenten ska kunna:
- analysera (S3) sjukdomsorsak, sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, symtom, fynd, naturalförlopp, prognos samt principer för utredning, profylax och behandling av vanliga, akuta och livshotande sjukdomar (S3)
-  beskriva hälso- och sjukvårdens organisation (S2)
- förklara betydelsen av lagarbete och arbetsfördelning mellan olika yrkeskategorier, vårdnivåer och aktörer inom hälso- och sjukvården, vård och omsorg liksom sitt eget ansvar och sina egna befogenheter (S3)
- redogöra för vanliga sjukdomars hälsoekonomiska effekter och principer avseende screening och prevention samt betydelsen av livsstilsfaktorer (S3)

Färdigheter
Studenten ska kunna:
- självständigt inhämta anamnes, genomföra  systematiskt status, kunna resonera differentialdiagnostiskt, föreslå utredning och behandling och vårdnivå (M3)
- etablera en god kontakt med patienter och anhöriga, förmedla medicinska uppgifter i tal och skrift på ett strukturerat sätt, informera patienter och deras närstående på ett förståeligt och empatiskt sätt i enlighet med svensk lagstiftning (M3)
- samarbeta som medlem i en vårdorganisation och i ett vårdteam (M3)
 
Förhållningssätt
Studenten ska:
- kunna visa ett personcentrerat förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och vårdpersonal
- kunna reflektera över konsekvenserna av egna och andras värderingar, attityder, handlingar och förhållningssätt i kontakten med patienter, anhöriga, kollegor och annan vårdpersonal samt över styrkor och svagheter i den tidigare utbildningen jämfört med förhållanden i svensk sjukvård.
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling
- visa ett vetenskapligt förhållningssätt

 

Innehåll

Kursen är indelad i två moment. Den ämnesmässiga kärnan utgörs av kirurgi, internmedicin och psykiatri samt också gynekologi/obstetrik, barnmedicin utifrån studentens förkunskaper och behov och professionell utveckling. Studenten ska bredda och fördjupa sina tidigare kunskaper och kliniska erfarenhet i en svensk sjukvårdskontext där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan variera. Tonvikten läggs på integrering av teoretisk och tillämpad kunskap.
 

Klinisk praktisk utbildning, 15 hp Momentet består av VFU på vårdavdelningar, mottagningar, operation, akutmottagningar samt i primärvården. Placeringarna omfattar 1-4 veckor och fördelas mellan specialiteterna enligt ett individuellt schema baserat på studentens förkunskaper samt tillgång till VFU-placeringar.

Under VFU har studenten en personlig handledare och får under handledning handlägga patienter och praktiskt träna personcentrerad samtalsmetodik, kommunikation med patienter, kollegor, och övriga personalkategorier, undersökningstekniker och journalföring inom respektive specialitet. Tillämpning av lagar och regler, sjukvårdens organisation och rutiner, remissförfaranden och resursanvändning exemplifieras och diskuteras med den personliga handledaren.
  Teoretisk medicinsk kunskapsinhämtning, 15 hp Momentet fokuserar på att studenten ska komplettera och integrera redan uppnådd kompetens med evidensbaserad kunskap inom de ingående specialiteterna.
Teoretisk undervisning i patientcentrerad konsultation. Diskussion kring videoinspelad konsultation med tonvikt på bemötande. Professionellt förhållningssätt diskuteras också utifrån en svensk sjukvårdskontext.
Studenterna gör under kursen egna kliniska examinationsfrågor som de får leda seminarium om, varvid professionellt förhållningssätt i team diskuteras.

Kliniska fallpresentationer. 
Studenterna gör gruppvis en skriftlig fördjupningsuppgift utifrån vetenskapliga principer kring ett av examinator utvalt område. Innehållet i denna hemtentamen presenteras också muntligt av gruppen.
 

Arbetsformer

Under kursen tillämpas en rad olika undervisningsformer - föreläsningar, seminarier, grupparbeten, projektarbeten och färdighetsträning. VFU med formativa bedömningar, som inkluderar interprofessionellt lärande, tillämpning av patientcentrerad konsultation och  fallbaserad undervisning i vården. Självstudier.
 
Schemaläggning på kvällar kan förekomma
 

Examination

Moment Klinisk praktisk utbildning:
Obligatorier: Samtliga seminarier och all verksamhetsförlagd utbildning
Examination: Godkänd prestation i VFU; fortlöpande examination som sammantaget utgör  examinators bedömningsunderlag. Muntlig examination av kliniska fallpresentationer.
 
Moment Teoretisk medicinsk kunskapsinhämtning
Obligatorier: Eget föredrag i form av fallpresentation.
Examination: En skriftlig examination. Muntlig examination.  Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten med bedömning gruppvis.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två gånger.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt så att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

*Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera (analysera är S3 – S4= skapa, generera, hypotetisera, reflektera, teoretisera (syntetisera)).

** Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt.
 

Litteratur och övriga läromedel

För kurslitteraturen gäller att upplagan i litteraturlistan eller den senaste upplagan av samma verk kan användas.

Öppenvårdsgynekologi Gottlieb, Claes; Schoultz, Bo von; Bergqvist, Agneta; Gegerfelt, Piroska von; Wilhelmsson, Jan
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Lagercrantz, Hugo; Lindberg, Tor
Internmedicin Berglund, Göran; Abrahamsson, Hasse; Wilhelmsson, Jan
Bergqvist, David Kirurgi Hamberger, Bertil; Haglund, Ulf
Marsal, Karel Obstetrisk öppenvård Grennert, Lars
Ottosson, Jan-Otto Psykiatri