Kursplan för

Ämnesövergripande integration av teoretisk och praktisk medicinsk kunskap, 3 hp

Comprehensive integration of theoretical and applied medical knowledge, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , HT13 , VT18
Kurskod
7KL003
Kursens benämning
Ämnesövergripande integration av teoretisk och praktisk medicinsk kunskap
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-04-26
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2017-10-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Godkänt resultat på kursen Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk
examen samt att studenten genomfört kursen Fördjupningskurs - kompletterande utbildning för
läkare med utländsk examen.

Mål

Syfte
Kursen består av självstudier och examination med syftet att studenten ska visa på integrerad teoretisk och praktisk medicinsk kunskap från programmets grund- och fördjupningskurser, för att kunna arbeta som läkare.
 
Lärandemål

Kunskap och förståelse
- analysera sjukdomsorsak, sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, symtom, fynd, naturalförlopp, prognos samt principer för utredning, profylax och behandling av vanliga, akuta och livshotande sjukdomar (S3)
-  beskriva hälso- och sjukvårdens organisation (S3)
- förklara betydelsen av lagarbete och arbetsfördelning mellan olika yrkeskategorier, vårdnivåer och aktörer inom hälso- och sjukvården, vård och omsorg liksom sitt eget ansvar och sina egna befogenheter (S3)
- redogöra för vanliga sjukdomars hälsoekonomiska effekter och principer avseende screening och prevention samt betydelsen av livsstilsfaktorer (S3)
 
Färdigheter
Studenten ska kunna
- självständigt inhämta anamnes, genomföra  systematiskt status, kunna resonera differentialdiagnostiskt, föreslå utredning och behandling och vårdnivå (M3)
 

Innehåll

Självstudier utifrån individuellt upplagd studieplan. Kärnan utgörs av komplettering, integrering och reflektion kring tidigare uppnådd kunskap, kompetens och erfarenheter för att uppnå kursmålen.
 

Arbetsformer

Självstudier.
 

Examination

Skriftlig examen i medicin, kirurgi, gynekologi och obstetrik, psykiatri och barnmedicin.  
Strukturerat praktiskt prov med två patienter representerande olika ämnesområden.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två gånger.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt så att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
 

Litteratur och övriga läromedel

Internmedicin Berglund, Göran; Abrahamsson, Hasse; Wilhelmsson, Jan
Öppenvårdsgynekologi Gottlieb, Claes; Schoultz, Bo von; Bergqvist, Agneta; Gegerfelt, Piroska von; Wilhelmsson, Jan
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Lagercrantz, Hugo; Lindberg, Tor
Bergqvist, David Kirurgi Hamberger, Bertil; Haglund, Ulf
Marsal, Karel Obstetrisk öppenvård Grennert, Lars
Ottosson, Jan-Otto Psykiatri