Kursplan för

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp

Supplementary education for nurses from countries outside EU/EES and Switzerland, 60 credits

Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.

Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT12 , HT14
Kurskod
7KS000
Kursens benämning
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz
Hp
60 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-12
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2016-06-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenterna efter slutförd kurs ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för sjuksköterskeyrket i Sverige.

Moment 1
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för omvårdnad som disciplin
- redogöra för och analysera innebörden av hälso-, omvårdnads- och sjukdomsbegrepp
- redogöra för och förstå betydelsen av evidensbaserad omvårdnad
- redogöra för etiska begrepp och moraliska principer samt teorier av betydelse för omvårdnad
- redogöra för kommunikationsteorier som verktyg i omvårdnadsarbetet
- redogöra för och diskutera betydelsen av kulturella-, genus-, ålders- och likabehandlingsaspekter i omvårdnad

Färdighet och förmåga
- tillämpa samtalsmetodik i bemötandet i omvårdnadsarbetet
- tillämpa och förstå sjuksköterskans styrdokument
- upprätta en individuell omvårdnadsplan utifrån omvårdnadsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över och diskutera sjuksköterskans etiska värdegrund i vårdrelationen
- reflektera över hur kulturella, genus-, ålders- och likabehandlingsaspekter påverkar vårdrelationen
- reflektera över betydelsen av sjuksköterskans kritiska förhållningssätt

Moment 2
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för författningar av betydelse för hälso- och sjukvårdspersonal
- redogöra för patientsäkerhetsarbete

Färdighet och förmåga
- tillämpa och diskutera författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och lokala riktlinjer
- tillämpa sjuksköterskeyrkets styrdokument i fiktiva omvårdnadssituationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över och motivera hur den svenska lagstiftningen påverkar individens vård och rehabilitering

Moment 3
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för grundläggande farmakodynamik och farmakokinetik
- redogöra för läkemedelsformer och administreringssätt
- redogöra för läkemedelsinteraktioner och läkemedelsbiverkningar

Färdighet och förmåga
- tillämpa relevanta författningar
- tillämpa FASS för att säkerställa rätt läkemedelshantering
- tillämpa läkemedelsberäkning vid olika administreringsformer
- tillämpa biverkningsrapportering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera rimligheten i läkemedelsadministrering och -beräkning i förhållande till tillstånd, ålder, kön och vikt
- reflektera över och diskutera läkemedels påverkan på miljö och naturresurser

Moment 4
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för patofysiologi, diagnostik, medicinsk behandling, omvårdnadsåtgärder och prevention vid sjukdomar med beaktande av individens ålder, kön, etnicitet och kultur
- redogöra för hur ohälsa uttrycks och manifesteras som symtom och hur detta påverkar individens dagliga liv

Färdighet och förmåga
- observera, identifiera, bedöma och analysera symtom och tecken hos individer med olika sjukdomar
- bedöma och kritiskt analysera variationer av symtom och tecken  vid risk för akuta och sena komplikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- specificera hur värderingar och antaganden kan ligga till grund för tolkning av symtom och tecken
- motivera hur attityder och värderingar relaterat till ålder, kön, etnicitet, utbildningsnivå och social status kan påverka individens och närståendes upplevelse av att leva med sjukdom.

Moment 5
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för konsekvenser av hur patogena mikroorganismer förorsakar infektionssjukdomar
- identifiera och kartlägga tidiga symtom och tecken på infektionssjukdom relaterat till sjukdomsförloppet
- redogöra för prevention av smittspridning i samband med sårvård

Färdighet och förmåga
- kartlägga följsamheten till infektionspreventivt samarbete lokalt, nationellt och internationellt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera hur ålder, kön, makt och samhällsstruktur påverkar och formar synen på smittsamma sjukdomar
- reflektera över och motivera egna värderingar, attityder och förhållningssätt i vården, och det preventiva arbetet av infektionssjukdomar

Moment 6
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för olika organisations- och ledarskapsteorier inom hälso- och sjukvården
- redogöra för olika pedagogiska teorier och modeller
- redogöra för arbetsrätts- och arbetsmiljölagstiftning
- redogöra för hur vård- och medicinsk informatik kan utveckla vård och omvårdnad

Färdighet och förmåga
-analysera och tillämpa ledarskapsteorier för att utveckla individuell och kollektiv kompetens i en arbetsgrupp
- identifiera förbättringsområden inom vårdverksamheten och planera åtgärder som ökar kvaliteten i vården
- diskutera didaktiska frågeställningar i relation till undervisningssituationer i vårdverksamheten
- beskriva och tillämpa olika handledningsteorier och modeller i samband med undervisning inom
vårdverksamheten
- tillämpa teamarbete och samverkan med andra professioner inom vårdverksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över och diskutera lärandeprocesser i olika vårdkontext
- reflektera över individens förmåga att kunna tillgodogöra sig information i olika situationer
- reflektera över hur information och teamarbete i vårdkedjan påverkar individens och de närståendes upplevelse av vården

Moment 7
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva förebyggande, rehabiliterande åtgärder relaterade till patienters och närståendes behov
- identifiera orsaker till att miljön kan utgöra såväl stöd som hinder för individers hälsa
- identifiera orsakssammanhang mellan livsstil och hälsa

Färdighet och förmåga
- etablera relation till patient och närstående genom professionella samtal i hälsofrämjande syfte
- identifiera behov av omvårdnadsåtgärder i individens närmiljö till stöd för hälsoprocesser och välbefinnande
- tillämpa och utöva sjuksköterskans ansvarsområden enligt gällande lagstiftning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt värdera individers närmiljö och nätverk ur ett sociokulturellt- och likabehandlingsperspektiv
- motivera hur livsstil, miljöfaktorer och vårdens organisation och struktur påverkar folkhälsan

Moment 8
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för och använda aktuella författningar som avser äldre vårdtagare inom kommunal hälso- och sjukvård
- beskriva symtom och tecken i livets slutskede

Färdighet och förmåga
- diskutera och analysera sorg, lidande och tröst samt dimensioner av symtom vid livets slutskede och sätta det i relation till samhälleliga och kulturella föreställningar om död och döende
- tillämpa etiska och religiösa principer vid omhändertagande av människokroppen efter dödsfall
- utarbeta och i samverkan med vårdtagaren och närstående värdera vårdbehov, och upprätta en omvårdnadsplan
- räkna, bereda och administrera läkemedel korrekt och i relation till gällande författningar
- genomföra och använda olika metoder för att bedöma smärtstatus och därefter utföra smärtbehandling i samråd med behandlande läkare
- möta vårdtagare och närstående för att genom stödjande samtal, råd och undervisning skapa förutsättningar för att lindra vårdtagarens lidande
- bemöta vårdtagaren med respekt för självbestämmande, integritet och värdighet
- etablera tillitsfulla relationen med äldre och närstående oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder och kulturell bakgrund
- genomföra och föreslå åtgärder vid risk för malnutrition, fallskador och trycksår

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera och analysera rimligheten vid läkemedelsadministrering i förhållande till vårdtagarens ålder, kön och vikt
- diskutera och värdera etisk problematik i omvårdnadssituationer samt reflektera över och motivera hur vårdtagarens delaktighet och integritet kan stärkas i olika boendeformer
- acceptera vårdtagarens och närståendes föreställningar om förlust, sorg och död
- värdera den egna betydelsen i mötet med vårdtagare, närstående och vårdteam

Moment 9
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för omvårdnadshandlingar vid olika sjukdomstillstånd inom medicinsk, kirurgisk eller geriatrisk vård
- redogöra för sjuksköterskans omvårdnadsansvar med stöd av omvårdnadsteoretiska begrepp
- redogöra för patologiska processer som förekommer hos individer i olika åldrar och av olika kön
- redogöra för författningar samt lokala riktlinjer gällande sjuksköterskans profession inom medicinsk, kirurgisk eller geriatrisk vård

Färdighet och förmåga
- tillämpa planering, organisering och ledning av det dagliga arbetet och fungera i vårdteamet
- analysera, prioritera och kartlägga patientens behov, problem, risk och resurser under vårdtiden inklusive vård före och efter förekommande undersökningar, behandlingar, operativa ingrepp samt rehabiliterande vård
- kunna utarbeta och i samverkan med patient och närstående värdera vårdbehov och skriva en omvårdnadsplan under sjukdomsperioden samt genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder enligt gällande författningar
- räkna, bereda och administrera läkemedel korrekt och i relation till gällande författningar
- genomföra och använda olika metoder för att bedöma smärtstatus och därefter utföra smärtbehandling i samråd med behandlande läkare
- bedöma nutritionsstatus och ge förslag på närings- och vätsketillförsel till patienter
- tillämpa och ansvara för att reducera risken för smitta och smittspridning
- bedöma och möta patienten och närstående för att genom stödjande samtal, råd, och undervisning skapa förutsättningar för patienten att bemästra sin livssituation
- tillämpa ett för personal, miljö och patient säkert handhavande av läkemedel och medicinsk-teknisk utrustning samt säkert utföra sjukvårdstekniska moment
- tillämpa informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- etablera ett professionellt förhållningssätt till individen ur ett likabehandlingsperspektiv
- kritiskt granska och värdera vetenskapliga publikationer, kliniska riktlinjer/vårdprogram och medverka till förbättrings- och kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Moment 10
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för yrkesspråkets stil, ord och uttryck

Färdighet och förmåga
- formulera sig kortfattat på ett för yrkesspråket korrekt sätt
- överföra tal till skriftspråk för att ge rapporter och dokumentera händelse- och sjukdomsförlopp i relation till tid och rum
- strukturera och på ett tydligt sätt presentera fakta samt ge tydliga beskrivningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- framföra åsikter och motivera dem, men även redogöra för samt bemöta andras åsikter

Moment 11
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för och visa kunskaper i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet
- redogöra för och förstå författningar inom hälso- och sjukvården

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen och närstående
- identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling
- hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera individen om läkemedlens effekter, biverkningar och interaktioner
- tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov
- tillämpa och kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- värdera och diskutera helhetssynen på människan för att göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga-, samhälleliga- och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
- värdera och argumentera för ett professionellt förhållningssätt gentemot individer och deras närstående
- värdera och identifiera behov av ytterligare kunskap för att kontinuerligt utveckla sin sjuksköterskekompetens

Innehåll

Kursen är indelad i 11 moment.

Sjuksköterskans funktion inom svensk hälso- och sjukvård, 6 hp
Moment 1 behandlar:
 • Sjuksköterskeprofessionens och omvårdnadens utveckling
 • Sjuksköterskeprofessionens styrdokument
 • Begrepp och teorier av betydelse för sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadsämnet
 • Vetenskaplig teori och metod
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Omvårdnadsprocessen
 • Dokumentation
 • Vårdetik
 • Kommunikations- och samtalsmetodik
 • Kulturella, genus-, ålders- och likabehandlingsperspektiv i omvårdnad


Författningskunskap, 3 hp
Moment 2 behandlar:
 • Författningar inom hälso- och sjukvård


Farmakologi och läkemedelsberäkning, 3 hp
Moment 3 behandlar:
 • Farmakodynamik och farmakokinetik
 • Läkemedelsformer och administreringssätt
 • Läkemedelsinteraktion, läkemedelsbiverkningar
 • Författningar och terminologi
 • Läkemedelshantering
 • Hållbar utveckling
 • Läkemedelsberäkning


Hälsa och ohälsa vid sjukdom, 9 hp
Moment 4 behandlar:
Patofysiologi, symtom och tecken på ohälsa, medicinsk behandling, sjukvårdsteknik, omvårdnadsåtgärder och prevention vid:
 • hjärt- kärlsjukdomar
 • lungsjukdomar
 • endokrina sjukdomar
 • njur- och urinvägssjukdomar
 • gastroenterologiska sjukdomar
 • neurologiska sjukdomar
 • geriatriska sjukdomar
 • onkologiska sjukdomar
 • psykiatriska sjukdomar
 • pediatriska sjukdomar
 • gynekologiska sjukdomar och obstetrik


Vårdrelaterade infektioner och infektionshygien, 3 hp
Moment 5 behandlar:
 • Patogena mikroorganismer inom vården
 • Infektionssjukdomar, diagnostik, behandling, omvårdnad och prognos
 • Smittskydd, hygieniska principer och isoleringsvård
 • Miljö, livsmedelshygien
 • Lagstiftning, lokala, nationella och internationella riktlinjer


Ledarskap, handledning och pedagogik, 7.5 hp
Moment 6 behandlar:
• Hälso- och sjukvårdens organisation
• Organisations- och ledarskapsteorier
• Pedagogiska teorier och modeller
• Handledningsteorier, modeller och metodik
• Vård- och medicinsk informatik
• Teamarbete
• Förbättringskunskap
• Arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning

Verksamhetsförlagd utbildning: primärvård, 4.5 hp
Moment 7 består av verksamhetsförlagd utbildning inom öppna vårdformer med fokus på vårdcentral, och psykiatrisk vård/rehabilitering. Följande aspekter behandlas särskilt:
 • Hälsa som begrepp och som belyses ur olika perspektiv som etik, genus, ålder och kultur
 • Metoder för hur man arbetar med hälsofrämjande och preventivt arbete inom primärvården Omvårdnadsarbete i primärvård samt lagstiftning
 • Kontinuitet och samverkan med andra yrkesföreträdare kring patientens vård – vårdkedjan


Verksamhetsförlagd utbildning: kommunal hälso-och sjukvård, 6 hp
Momentet 8 består av verksamhetsförlagd utbildning inom kommunal hälso- och sjukvård inom hemsjukvård eller äldreboende samt symtom och tecken på åldrande och i livets slutskede, död och döende i ett samhälls-, kultur- och etiskt perspektiv och familjens behov av stöd i samband med palliativ vård.

VFU: medicinsk, kirurgisk eller geriatrisk vård, 13.5 hp
Moment 9, som ursprungligen har hetat: Verksamhetsförlagd utbildning: medicinsk, kirurgisk eller geriatrisk vård, består av verksamhetsförlagd utbildning inom medicinsk, kirurgisk eller geriatrisk vård samt sjukvårdstekniska moment.

Sjukvårdssvenska, 3 hp
Moment 10 ger färdigheter i att tala, förstå, läsa och skriva svenska för yrkeslivet vilket omfattar
hörförståelse, patientsamtal, telefonsamtal, facklitteratur, rapporter, anamneser, journalföring,
intyg och brev till individer vad gäller råd om vård och livsföring. Under kursen tränas förmågan
att använda olika språkliga (muntliga och skriftliga) färdigheter som är relevanta för vårdpersonal.

Ämnesintegrering, 1.5 hp
Moment 11 innebär en integration av innehållet i alla tidigare moment.

Arbetsformer

Arbetsformerna syftar till att integrera utbildningens kunskapsfält, både i teori och verksamhet. Arbetsformerna, som är studentaktiverande, syftar dessutom till aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk reflektion och analys. I denna kurs används följande arbetsformer: lärandegrupper, föreläsningar, seminarier, färdighetsträningar samt verksamhetsförlagd utbildning som sker med organiserad handledning och reflektion individuellt och i grupp.

Lärandegrupp, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning är alltid obligatoriska, i övrigt hänvisas till kursschema där obligatoriska moment är angivna. Vid frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till kursansvarig lärare.

Examination

Moment 1: Sjuksköterskans funktion inom svensk hälso- och sjukvård, 6 hp
Momentet examineras genom skriftlig tentamen.

Moment 2: Författningskunskap, 3 hp
Momentet examineras genom muntliga gruppexaminationer och skriftlig tentamen.

Moment 3: Farmakologi och läkemedelsberäkning, 3 hp
Momentet examineras genom skriftliga tentamen.

Moment 4: Hälsa och ohälsa vid sjukdom, 9 hp
Momentet examineras genom skriftliga och muntliga tentamen och muntliga gruppexaminationer.

Moment 5: Vårdrelaterade infektioner och infektionshygien, 3 hp
Momentet examineras genom skriftlig tentamen och klinisk examination.

Moment 6: Ledarskap, handledning och pedagogik, 7,5 hp
Momentet examineras genom muntliga gruppexaminationer.

Moment 7: Verksamhetsförlagd utbildning: primärvård, 4,5 hp
Momentet examineras genom muntliga gruppexaminationer.

Moment 8: Verksamhetsförlagd utbildning: kommunal hälso- och sjukvård, 6 hp
Momentet examineras genom individuell bedömning i verksamhetsförlagd utbildning och muntliga gruppexaminationer.

Moment 9: Verksamhetsförlagd utbildning: medicinsk, kirurgisk eller geriatrisk vård, 13,5 hp
Momentet examineras genom individuell bedömning i verksamhetsförlagd utbildning och muntliga gruppexaminationer.

Moment 10: Sjukvårdssvenska, 3 hp
Momentet examineras genom skriftlig tentamen och muntliga gruppexaminationer.

Moment 11: Ämnesintegrering, 1,5 hp
Momentet examineras genom skriftliga och muntliga tentamen, klinisk examination och muntliga gruppexaminationer.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.
Underkänd verksamhetsförlagd utbildning får genomgås ytterligare en gång.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången HT14. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT18 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Kursen har ersatts av utbildningsprogrammet 7KS15.

Övriga föreskrifter

För deltagande i moment 8 Verksamhetsförlagd utbildning: kommunal hälso- och sjukvård samt moment 9 Verksamhetsförlagd utbildning: medicinsk, kirurgisk eller geriatrisk vård, krävs godkänt på moment 7.

För deltagande i moment 11 Ämnesintegrering krävs godkänt på moment 1-10.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

I det fall en kurs upphört eller genomgått större förändringar bör studenten garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Aarbakke, Jarle; Simonsen, Terje Illustrerad farmakologi 1 : Principer och tillämpningar
Andersson, Anderz; Edström, Örjan; Zanderin, Lars Arbetsrätt
Att vara chef och ledare för omvårdnadsarbete Nilsson, Kerstin
Björkman, Anna-Maria Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
Björkman, Eva; Karlsson, Karin Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Ehnfors, M; Ehrenberg, A; Thorell-Ekstrand, I VIPS-boken
Ehrenberg, A; Wallin, L (red) Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Elmgren, Maja; Henriksson, Ann-Sofie Universitetspedagogik
Ericson, Elsy; Ericson, Thomas Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, vårdhygien Robertsson, Jakob
Ericson, Elsy; Ericson, Thomas Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling
FASS
Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Friberg, F; Öhlen, J (red) Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Raadu, Gunnel
Granström, Kjell Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
Handbok för hälso- och sjukvård - praktiska hjälpmedel och metoder
Maltén, Arne Pedagogiska frågeställningar : en introduktion till pedagogiken
Obstetrik och gynekologi : klinik och vård Weström, Lars
Olofsson, Rolf Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM
Olsson, Margareta Svenska i vård och omsorg
Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle; Castoriano, Martine
Ottosson, Jan-Otto Psykiatri
Pediatrisk vård och specifik omvårdnad Edwinson Månsson, Marie; Enskär, Karin
Ruland, Cornelia M. Vårdinformatik : hur användning av informations- och kommunikationsteknologi kan utveckla vård och omvårdnad Larson, Per
Socialstyrelsen Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor
Socialstyrelsen Miljöhälsorapporten 2009
Vem styr vården? : organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård Blomqvist, Paula
Vård av självmordsnära patienter : en kunskapsöversikt
Wheelan, Susan A. Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar
Zanderin, Lars Arbetsmiljö
Artiklar ur vetenskapliga tidskrifter samt referenslitteratur tillkommer.