Kursplan för

Sjuksköterskans professionella kompetens, 1,5 hp

Professional Competence in Nursing Care, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , VT19 , VT21 , HT21
Kurskod
7KS010
Kursens benämning
Sjuksköterskans professionella kompetens
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 1
Datum för fastställande
2015-04-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Antagen till programmet samt godkänt betyg från kurserna; Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård (7KS011), Farmakologi och läkemedelsberäkning (7KS012), Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom inom primärvård och hemsjukvård (7KS013),  Vård och omvårdnad av äldre (7KS014) samt Lärande och ledarskap (7KS016).

Mål

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • visa professionell kompetens samt förmåga att integrera kunskaper utifrån högskoleförordningens mål  för sjuksköterskeexamen 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är klinisk och teoretisk examination, syftar till att integrera studentens teoretiska och kliniska kunskaper.

Examination

(Professionell kompetens examineras genom en individuell tvådelad examination. Del 1 utgörs av en patientsimulering på klinisk träningscentra som genomförs i par om två studenter med individuell bedömning. Del 2 utgörs av en individuell skriftlig digital examination. För godkänd kurs krävs att båda delexaminationerna är godkända. 
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan dock erbjudas att gå om kursen ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Utöver rekommenderad litteratur tillkommer litteratur från sjuksköterskeprogrammets samtliga kurser.

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt Friberg, Febe; Öhlén, Joakim
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin