Kursplan för

Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Nursing Science and the Nurse Profession in Swedish Health Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , HT24
Kurskod
7KS011
Kursens benämning
Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-03-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2024-03-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller inom omvårdnad
 • redogöra för sjuksköterskeprofessionens utveckling nationellt och internationellt
 • redogöra för sjuksköterskans kompetensområde samt ha kännedom om andra vårdprofessioners kompetenser
 • förklara hälso- och sjukvårdens organisation
 • redogöra för betydelse av lagar, författningar och föreskrifter av inom svensk hälso- och sjukvård
 • förstå betydelsen av forskningsprocessen och evidensbaserad omvårdnad

Färdighet och förmåga

 • kunna kommunicera i tal och skrift på ett patientsäkert sätt samt använda för hälso- och sjukvården vedertagna begrepp och uttryck

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • reflektera över och diskutera sjuksköterskans värdegrund i vårdrelationen inom svensk hälso- och sjukvård
 • reflektera över egen professionell utveckling för rollen som sjuksköterska i svensk hälso- och sjukvård

Innehåll

 • begrepp, teorier och modeller inom omvårdnad
 • etiska begrepp
 • sjuksköterskeprofessionens och omvårdnadens utveckling nationellt och internationellt
 • sjuksköterskans kompetensområde och roll i det interprofessionella vårdteamet
 • hälso- och sjukvårdens organisation
 • professionell utveckling
 • omvårdnadsprocessen 
 • forskningsprocessen och evidensbaserad omvårdnad
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • lagar, författningar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, workshops och litteraturstudier. 

Kursens arbetsformer syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande samt till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

Examination

Deltagande i workshops och seminarier är obligatoriskt.

Kursen examineras genom muntliga examinationer i seminarieform samt en individuell hemtentamen. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator. 

Examinator bedömer om och isåfall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/ prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som uttnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund nivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2020
Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret
Vårdhandboken
Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt Friberg, Febe; Öhlén, Joakim
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin
Wiklund Gustin, Lena; Lindwall, Lillemor Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Svensk sjuksköterskeförening Värdegrund för omvårdnad
Svensk sjuksköterskeförening ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Asp, Margareta