Kursplan för

Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, 15 hp

Nursing Care in Primary Health Care and Home Health Care, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21
Kurskod
7KS013
Kursens benämning
Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-03-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Moment 1: Omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, 6 hp

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förstå grundläggande epidemiologiska begrepp och redogöra för sjukdomspanoramat nationellt 
 • förstå primärvårdens uppdrag och sjuksköterskans roll inom området
 • redogöra för patofysiologi, etiologi, diagnostik, behandling och omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande hälsoproblem
 • redogöra för hälsofrämjande interventioner vid vanligt förekommande hälsoproblem
 • förklara omvårdnadsprocessens olika steg samt hur den kan tillämpas inom primärvård och hemsjukvård 
 • förklara hur sociokulturella och socioekonomiska förhållanden samt livsstil inverkar på människans hälsa
 • redogöra för hur olika perspektiv såsom genus och lika villkor kan påverka kvaliteten på vård och omvårdnad
 • redogöra för kommunikationens betydelse i interaktionen med patienter, närstående och personal 
 • kunna kommunicera i tal skrift på ett patientsäkert sätt samt använda för hälso- och sjukvården vedertagna begrepp och uttryck

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • reflektera över hur individens och närståendes upplevelse av hälsa kan relateras till sociokulturella faktorer och livsstil 

Moment 2: Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter, 1,5 hp  

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara betydelsen av att följa evidensbaserade riktlinjer, lagar och författningar i samband med kliniska färdigheter
 • känna till riktlinjer, lagar och förordningar angående smitta och smittspridning

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa kliniska färdigheter utifrån ett patientsäkert-, evidensbaserat- och etiskt förhållningssätt
 • tillämpa hygienprinciper 

Moment 3: Verksamhetsintegrerat lärande: verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Färdighet och förmåga

 • utifrån personcentrerad omvårdnad kommunicera med patienter och närstående  i syfte att stärka patientens delaktighet och egenvårdsresurser
 • bedöma omvårdnadsbehov utifrån faktorer som inverkar på patientens hälsa  
 • upprätta mål, prioritera och genomföra omvårdnad i samråd med patient och närstående 
 • utvärdera och journalföra vård och omvårdnad 
 • kommunicera förståeligt med patient och närstående 
 • utföra sjukvårdstekniska moment på ett för patient och personal säkert sätt 
 • kunna individanpassa information och undervisning som stöd för patienters och närståendes lärande
 • tillämpa grundläggande hygienprinciper
 • beräkna, bereda och administrera läkemedel korrekt och i relation till gällande författningar
 • informera patienten om läkemedlens effekt och biverkningar
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, närstående och personal
 • tillämpa patientsäker och evidensbaserad omvårdnad

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över patientens hem som vård- och arbetsmiljö
 • reflektera över sjuksköterskans kompetens och ansvarsområde i relation till det interprofessionella teamet 
 • reflektera kring våld i nära relationer
 • argumentera för ett etiskt förhållningssätt utifrån begrepp som autonomi, integritet, sårbarhet och värdighet

Omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Innehåll

 • epidemiologiska begrepp
 • sjukdomspanorama nationellt och globalt
 • vanligt förekommande folkhälsosjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar, mag- och tarmkanalens sjukdomar, cancersjukdomar samt diabetessjukdomar  
 • vanligt förekommande folkhälsoproblem relaterade till livsstils- och hälsofaktorer
 • prevention och hälsofrämjande interventioner
 • kommunikation
 • omvårdnadsprocessen
 • journalföring 
 • etik, sociokulturella aspekter, socioekonomiska förhållanden, genderperspektiv och lika villkor

Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Innehåll

 • B-HLR
 • insättning av perifer venkateter
 • handhavande och skötsel av centrala venkatetrar
 • insättning av urinkateter
 • injektionsteknik
 • sår- och sårvård
 • patient- och personalsäkerhet
 • hygienprinciper

Verksamhetsintegrerat lärande: verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Innehåll

 • bedömning, planering, genomförande, utvärdering samt journalföring av omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård
 • bedömnings- och mätinstrument inom omvårdnad
 • metoder för hur man arbetar med hälsofrämjande och preventivt arbete inom primärvården
 • livsstil och hälsofaktorer
 • patientens lärande
 • rådgivning via telefon och digitala medier
 • hemmet som vård- och arbetsmiljö
 • professionellt förhållningssätt
 • interprofessionell samverkan 
 • medicintekniska moment
 • läkemedelshantering
 • hygienprinciper
 • kvalitetsindikatorer och patientsäkerhetsaspekter
 • våld i nära relationer

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenter aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier,  färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till vårdcentral/husläkarmottagning och omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten. Dag- kvälls- samt helgpass förekommer liksom eventuellt helgdagar. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten följer handledarens schema om inget annat anges. 

Deltagande i seminarier, grupparbeten, färdighetsträning och VFU är obligatoriskt. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatorika utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1 examineras individuellt genom skriftlig examination samt examinerande gruppseminarier.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/ prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examintionstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.
Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Moment 2 examineras individuellt genom kliniska examinationer.

Moment 3 examineras genom fortlöpande examination under den verksamhetsförlagda utbildningen som stäms av genom halvtidskontroll och avslutas med en slutbedömning enligt fastställda bedömningskriterier. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning till ansvarig universitetslärare. Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidskontrollen, ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen. Betyg sätts av examinator.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle.

Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag
från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Omvårdnad i primärvården Bökberg, Christina
Vårdhandboken
Hemsjukvård - olika perspektiv på trygg och säker vård Ekstedt, Mirjam; Flink, Maria
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin
Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt Friberg, Febe; Öhlén, Joakim
Folkhälsans utveckling Årsrapport 2019 [Elektronisk resurs]
Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara
Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd Rostila, Mikael; Toivanen, Susanna
Lindh, Marion; Sahlqvist, Lena Säker vård : att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
Ehnfors, Margareta; Ehrenberg, Anna; Thorell-Ekstrand, Ingrid Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet
Korp, Peter Vad är hälsopromotion?
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2020