Kursplan för

Vård och omvårdnad av äldre, 7,5 hp

Nursing Care of the Elderly, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , HT24
Kurskod
7KS014
Kursens benämning
Vård och omvårdnad av äldre
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-03-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Antagen till programmet samt godkänt betyg från moment 3 i kursen Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom inom primärvård och hemsjukvård 15 hp (7KS013).

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Moment 1: Omvårdnad av äldre, 4,5 hp

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • reflektera över det friska åldrandet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 
 • förstå och förklara hälsoproblem och sjukdom relaterade till människans åldrande  
 • förstå och förklara vanligt förekommande tecken och symtom på sjukdom hos äldre
 • förklara omvårdnadsprocessens olika steg samt hur den kan tillämpas inom kommunal vård och omsorg 
 • förklara samband mellan åldrandet och kroppens fysiologiska reaktioner i relation till läkemedelsbehandling
 • analysera och argumentera för sjuksköterskans medicinska ansvar och omvårdnadsansvar vid vård av äldre
 • kunna kommunicera i tal skrift på ett patientsäkert sätt samt använda för hälso- och sjukvården vedertagna begrepp och uttryck

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • reflektera över etiska värden utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorg 
 • analysera palliativ vård som begrepp och förhållningssätt

 •  

Moment 2: Verksamhetsintegrerat lärande: Verksamhetsförlagd utbildning, 3 hp

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • visa kunskap om och argumentera för ett personcentrerat förhållningssätt relaterat till äldres hälsoproblem

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • visa kunskap om och argumentera för ett personcentrerat förhållningssätt relaterat till äldres hälsoproblem
 • upprätta mål, prioritera och genomföra omvårdnad i samråd med patient och närstående 
 • utvärdera och journalföra vård och omvårdnad 
 • visa förmåga att föra ett kritiskt resonemang kring sjuksköterskans medicinska ansvar och omvårdnadsansvar vid multimedicinering och läkemedelsrelaterade problem
 • kommunicera förståeligt med patient och närstående 
 • visa förmåga att kommunicera och samverka med andra professioner inom kommunal vård och omsorg
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, närstående och personal

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • reflektera över och värdera det egna förhållningssättet i mötet med den äldre människans och dennes närstående

Omvårdnad av äldre, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Innehåll

 • det friska åldrandet
 • vanligt förekommande hälsoproblem och sjukdomstillstånd hos äldre
 • tecken och symtom på ohälsa och sjukdom hos äldre
 • läkemedel och äldre
 • personcentrerad vård och omvårdnad
 • palliativ vård
 • sjuksköterskans ansvarsområden inom kommunal vård och omsorg
 • äldreomsorgens nationella värdegrund 
 • lagstiftning, författningar och säkerhetsföreskrifter för säker vård

Verksamhetsintegrerat lärande: Verksamhetsförlagd utbildning, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Innehåll

 • personcentrerat förhållningssätt inom äldreomsorg
 • omvårdnadsprocessen
 • sjuksköterskans omvårdnadsansvar i samband med multimedicinering 
 • bemötande och kommunikation utifrån den äldres förutsättningar
 • professionellt förhållningssätt
 • interprofessionell samverkan

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenter aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till kommunal vård och omsorg och omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten. Dag- kvälls- samt helgpass förekommer liksom eventuellt helgdagar. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten följer handledarens schema om inget annat anges. 

Deltagande i seminarier, grupparbeten och VFU är obligatoriskt. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatorika utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras individuellt genom en  skriftlig digital salstenta samt genom muntliga gruppexaminationer. Därtill sker en forrmativ bedömning enligt fastställda bedömningskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning till ansvarig universitetslärare. 

För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag
från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Larsson, Mayethel; Rundgren, Åke Geriatriska sjukdomar
Vårdhandboken
Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad Grafström, Margareta; Nilsson, J. Lars G.
Omvårdnad & äldre Blomqvist, Kerstin; Edberg, Anna-Karin; Ernsth Bravell, Marie; Wijk, Helle
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin
Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt Friberg, Febe; Öhlén, Joakim
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2020