Kursplan för

Lärande och ledarskap, 4,5 hp

Learning and Leadership, 4,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , HT21
Kurskod
7KS016
Kursens benämning
Lärande och ledarskap
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-10-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika pedagogiska teorier och modeller
 • redogöra för och jämföra olika ledarskapsteorier
 • redogöra för och diskutera hur hälsoinformatik kan utveckla vård och omvårdnad
Färdighet och förmåga
 • tillämpa didaktiskt förhållningssätt i relation till undervisnings- och handledningssituationer i hälso- och sjukvård
 • tillämpa och analysera ledarskapsteorier för att utveckla individuell ledarskapskompetens
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och diskutera lärandeprocesser i olika vårdkontext
 • reflektera över egen ledarskapsförmåga i olika situationer

Innehåll

 • pedagogiska teorier och modeller och didaktik
 • ledarskapsteorier
 • handledningsteorier och modeller
 • hälsoinformatik
 • förbättringskunskap

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

I denna kurs förekommer föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, workshops och litteraturstudier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig presentation.
 
I enlighet med evidensbaserad pedagogik används formativ examination under kursen. För godkänd kurs krävs att studenten ska kunna demonstrera att kursens lärandemål har uppnåtts. Lärandemål examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (individuellt och i grupp), obligatoriska interaktionsdagar, seminarium och workshopar med redovisning.
 
Obligatorisk närvaro
För att möjliggöra formativ examination finns det vissa moment som kräver aktivt deltagande såsom kursintroduktion, slutexamination samt de övningar och seminarier som framgår av schemat.
 
Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rosengren, Kristina Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg
Pedagogik inom vård och handledning Bergh, Madeleine; Carlson, Elisabeth; Friberg, Febe; Gedda, Birgitta; Häggström, Eva; Pilhammar Andersson, Ewa
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin