Kursplan för

Odontologiska och medicinska stödämnen 1, 4,5 hp

Odontological and Medical Subsidiary Subjects 1, 4,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT18
Kurskod
7KT012
Kursens benämning
Odontologiska och medicinska stödämnen 1
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Dentmed
Datum för fastställande
2016-04-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
 
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Ortodonti - teoretisk tillämpning, 1.5 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • göra en sammanfattande tillståndsbeskrivning (diagnos) av det primära bettet, växelbettet och det permanenta bettet
 • redogöra för hur bettet och de kraniofaciala strukturerna utvecklas pre- och postnatalt
 • redogöra för förekomsten av olika bettavvikelser i olika populationer
 • identifiera och diskutera individanpassade indikationer för behandling av olika malocklusioner
 • redogöra för och analysera verkningsmekanism (verkan och biverkan) och den kliniska behandlingsgången vid tillämpning av avtagbar respektive fastsittande tandställning
 • redogöra för behandlingsprinciper och behandlingsgång för barn födda med läpp-käk-gomspalt samt för patienter i behov av ortognat kirurgi 

Författningskunskap - Samhällsodontologi, 1.5 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur tandvården i Sverige är rättsligt reglerad, organiserad och finansierad
 • redogöra för de lagar och förordningar som reglerar svensk tandvård
 • förklara och värdera hur organiserad tandvård kan förebygga sjukdom genom riktade insatser mot grupper av individer snarare än mot individen
 • förstå och analysera principer för populationsinriktad tandvård och vårdprioritering
 • förklara och värdera den teoretiska grunden för förändring av attityder via kunskapsförmedling
 • beskriva och använda samt värdera metoder för att utvärdera och kvalitetssäkra sin framtida tandvårdsverksamhet
 • redogöra för och analysera miljö-, hygien- och smittspridning ur tandvårdsperspektiv
 • redogöra för, förklara och praktisera rättsodontologiska principer i den dagliga tandvårdsverksamheten.

 
Oral medicin, 0.5 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för etiologi och patogenes samt klinisk manifestation hos de vanligaste orala mjukvävnadstumörerna, inflammatoriska och infektiösa tillstånd samt vid immunologiska reaktioner
 • beskriva och förstå sambandet mellan systemsjukdomar och deras orala manifestationer
 • diskutera olika behandlingsalternativ och förväntade behandlingsresultat
 • självständigt kunna planera handläggningen av oral medicinska och patologiska tillstånd
 • reflektera över ett professionellt förhållningssätt som tandläkare i kliniska situationer där orala slemhinnesjukdomar misstänks eller förekommer.

 

Oral mikrobiologi, 1.0 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara principerna för oral mikrobiologi och biofilmer.
 • förklara de aktuella teorierna om orsaken till vanliga orala mikrobiella sjukdomar
 • redogöra för sambandet mellan den orala mikrofloran och karies, periodontala sjukdomar, pulpala och periapikala infektioner och peri-implantatinfektioner.
 • beskriva de inflammatoriska processerna av periodontala sjukdomar
 • Redogöra för användningen av mikrobiologi i diagnos och behandlingsplanering av orala sjukdomar.

Innehåll

Kursen är indelad i 4 moment.

Ortodonti - teoretisk tillämpning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet syftar till att ge teoretisk förkunskap om bettets utveckling och bettdiagnostik inför klinisk bedömning av graden av ortodontiskt behandlingsbehov. Dessutom berörs principerna för behandling av olika typer av bettfel samt vävnadsreaktioner i samband med behandlingarna. 

Författningskunskap - Samhällsodontologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet  omfattar praktiska tillämpningar i den kliniska situationen av för tandvården aktuella författningar. Viktiga epidemiologiska begrepp definieras och sätts i relation till tandhälsovårdsarbetet på individ- och gruppnivå. Utvärdering och kvalitetssäkring av tandvårdsverksamhet. Hälso- och tandvårdsarbete på individ- och gruppnivå inklusive metoder för attitydförändringar. Tandvårdens roll i samband med patienters missbruk (tobak, alkohol, narkotika). Rättsodontologi och tandvårdens intyg i olika situationer. 

Oral medicin, 0.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar oral medicinska tillstånd med bakomliggande patogenes samt orala manifestationer vid allmänmedicinska tillstånd. Aktuell handläggning demonstreras och diskuteras. Biopsitagning och vävnadsbehandling demonstreras. Momentet ger även baskunskaper för att studenten i framtiden ska kunna tolka PAD-svar och ställa dessa i relation till den kliniska bilden. 

Oral mikrobiologi, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentets innehåll täcker mikrobiell infektionspatogenes av vanliga orala sjukdomar, med implikationer för diagnostik och behandling.

Arbetsformer

Ortodonti - teoretisk tillämpning, 1.5 hp
 
Föreläsningar och seminarier.
Samtliga undervisningsinslag är obligatoriska.
 

Författningskunskap - Samhällsodontologi, 1.5 hp
 
Föreläsningar och seminarier.
Samtliga undervisningsinslag är obligatoriska
 

Oral medicin, 0.5 hp
 
Seminarier och falldiskussioner.
Falldiskussionerna är obligatoriska.
 

Oral mikrobiologi, 1.0 hp
 
Föreläsningar och seminarier.
Samtliga undervisningsinslag är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Ortodonti - teoretisk tillämpning, 1.5 hp
 
Examinationen sker i form av skriftlig examination.
 

Författningskunskap - Samhällsodontologi, 1.5 hp
 
Examinationen sker i form av skriftlig inlämningsuppgift.
 

Oral medicin, 0.5 hp
 
Examinationen sker i form av muntlig presentation av patientfall vid seminarium.
 

Oral mikrobiologi, 1.0 hp
 
Examinationen sker i form av skriftlig examination.
 
 
För samtliga moment gäller:
För godkänt resultat krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen gavs för sista gången HT22 och ska läggas ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT23 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. 

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ortodonti - teoretisk tillämpning

An introduction to orthodontics Mitchell, Laura; Littlewood, Simon J.; Nelson-Moon, Zararna L.; Dyer, Fiona

Oral medicin

Regezi, Joseph A.; Sciubba, James J.; Jordan, Richard C. K. Oral pathology : clinical pathologic correlations

Oral mikrobiologi

Marsh, Philip; Martin, Michael V. Oral microbiology
Kilian, M The oral microbiome – an update for oral healthcare professionals

Rekommenderad litteratur

Författningskunskap - Samhällsodontologi

Allebeck, Peter; Diderichsen, Finn; Theorell, Töres Socialmedicin och psykosocial medicin
Hemlösas ohälsa ur ett socialmedicinskt perspektiv Halldin, Jan
Järvholm, B; Olofsson, C Försäkringsmedicin
Rothman, Kenneth J. Epidemiology : an introduction