Kursplan för

Fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen med betoning på ledarskapet, 7,5 hp

Advanced Value Based Leadership Education for Leaders in Eldercare, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Kurskod
9C7001
Kursens benämning
Fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen med betoning på ledarskapet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-05-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Därutöver krävs att deltagaren har klarat den grundläggande utbildningen ”Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden för äldre”, 7,5 hp.

Mål

Målet för kunskapsområde Lagstiftning om Nationell värdegrund och andra styrdokument som ledningsstöd är att deltagarna efter kursen ska:
- Kunna beskriva hur lagstiftning, nationella och lokala styrdokument kan användas som ledarstöd, redskap och styrinstrument i såväl det dagliga arbetet som i planering och i utvecklingsarbete
- Kunna redogöra för hur ledaren skapar förståelse hos medarbetarna för hur och varför beslut fattas som påverkar både den egna arbetssituationen och insatserna som ges till de äldre
- Kunna redogöra för en fördjupad bild av den juridiska betydelsen av värdegrundslagtexten i socialtjänstlagen och för hur lagstiftningen kan stödja arbetet med att implementera den nationella värdegrunden
- Kunna beskriva förhållandet mellan värdegrund och övriga nationella styrinstrument som t.ex. Ledningssystem för kvalitet SOSFS 2011:9, Lex Maria och Lex Sarah och hur nationella och lokala styrdokument kan användas som förbättringsverktyg

Målet för kunskapsområdet Ledarskap, medarbetare och organisation är att deltagarna efter kursen ska:
- Kunna beskriva faktorer inom ledarskapet som visar hur man på ett hållbart sätt utvecklar en verksamhet samt kunna visa på hinder och framgångsfaktorer vid verksamhetsutveckling.
- Kunna redogöra för organisationens och ledarens roll, delaktighet och ansvar i relation till den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen.
- Få insikter om sin egen ledarstil och hur man som ledare kan stödja verksamheten att arbeta med värdigt liv och välbefinnande för äldre.
- Kunna redogöra för hur man kan arbeta motivationsstödjande och ge pedagogiska förhållningssätt som skapar engagemang.
- Kunna förstå och beskriva hur makt- och beroenderelationer skapas och bibehålls inom äldreomsorgen.
- Kunna beskriva teori och metod för handledning, coachning och reflektion samt pedagogiska teorier bakom lärande arbetsplatser.

Målet för kunskapsområdet Uppföljning, implementerings- och förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik är att deltagarna efter kursen ska:
- Kunna beskriva hur man praktiskt, med hjälp av uppföljning och utvärdering, systematiskt kan dokumentera och följa upp insatsers resultat och på så sätt arbeta med förbättringsarbete.
- Kunna redogöra för implementeringskunskap och förstå hur man implementerar metoder och förhållningssätt med nationella värdegrunden för äldreomsorgen som utgångspunkt.
- Kunna redogöra för utvärderingsmetodik och metoder för uppföljning.
- Kunna beskriva hur ett systematiskt förbättringsarbete bygger på att personal och ledare är medvetna om sina arbetssätt och följer upp resultaten för att den äldre personen ska få ett värdigt liv och känna välbefinnande.
- Kunna beskriva praktiskt hur lokal uppföljning kan genomföras.
- Kunna redogöra för hur verksamheten kan förbättras mot en lärande organisation och hur en lärande organisation skapas i riktning mot evidensbaserad praktik.
- Ha kännedom om hur evidensbaserad praktik tillämpas för att integrera bästa tillgängliga kunskap med den äldres unika behov och förutsättningar och den professionelles erfarenhet och kompetens.

Innehåll

I. Nationella och lokala styrdokument
- Lagstiftningens betydelse i ledarens arbete att förankra och införliva (implementera) den nationella värdegrunden ska belysas. Särskilt möjligheten att skapa lokala värdighetsgarantier ska uppmärksammas, liksom möjligheten att i framtiden få verksamheten bland äldre att bli värdegrundsmärkt och kriterierna för detta.
- Inventering och presentation av lokala styrdokument som förekommer hos deltagarnas organisationer och lokala verksamhet.
- Vad är en värdegrund och hur lägger man en sådan? Hur kan den nationella värdegrunden integreras med den lokala?
- Hur kan den syn på kvalitet i äldreomsorgen beskrivas som går tillbaks på värdegrunden?

II. Ledarskap, medarbetare och organisation
- Olika typer av ledarskap och diskussion om vilken typ av ledarskap som har förutsättningar att kunna använda värdegrunden som utgångspunkt för verksamhetsledning.
- Vad är värdebaserat ledarskap?
- Hur kan värderingar användas i ledarskapet?
- Hur kommunicerar man värden och etik till medarbetarna?
- Hur kan man skapa förutsättningar för gemensam reflektion över värden och ett etiskt förhållningssätt bland medarbetarna inom äldreomsorgen

III. Uppföljning, implementerings- och förbättringskunskaper samt evidensbaserad praktik.
- Vad är uppföljning och hur genomförs den praktiskt i verksamheten?
- Vilka metoder finns för utvärdering?
- Hur skapar man kvalitetskriterier från värdegrundens etiska principer och normer?
- Hur kan man mäta kvalitet?
- Implementering: införlivande och förankring av etiska normer utifrån den nationella värdegrunden.

Som en röd tråd i samtliga kunskapsområden integreras principer och förhållningssätt i att leda evidensbaserad praktik.

Arbetsformer

Kursen innebär en kombination av webbaserat stöd och fysiska läromöten. Utbildningen förutsätter aktiva självstudier (litteraturläsning) samt aktivt deltagande i de läromöten som organiseras, både webbaserade och fysiska. Samtliga fysiska läromöten är obligatoriska. Diskutera eventuell ersättningsuppgift med kursansvarig.

Kursen innehåller ett flertal undervisningsformer och arbetssätt, såsom föreläsningar, gruppövningar, handledning, stöd, inlämnings- och diskussionsuppgifter, samt praktikarbete, redovisning och feed back.

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av inlämnings- och diskussionsuppgifter samt ett avslutande praktikarbete.

Övriga föreskrifter

Kursen kommer att utvärderas genom ett enkätförfarande bland deltagarna efter varje kunskapsområde samt en utvärdering efter att kursen avslutas. Utvärdering sker mot bakgrund av uppställda kursmål.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur

Philipson, Sten M. Kan en värdegrund skapa framgång?
Philipson, Sten M. Etik och företagskultur Etik och företagskultur : att styra med hjälp av värden
Värdigt liv i äldreomsorgen : regeringens proposition 2009/2010:116
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre
Att leda evidensbaserad praktik – en guide för dig som är chef inom socialt arbete
Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre – Meddelandeblad
Kompendium tillhörande kursen tillkommer med avsnitt om: