Kursplan för

Att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund - Ledarskap och organisationsutveckling 2, 15 hp

Leading and organizing health care on a scientific basis - Leadership and Organization Development 2, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
9C7034
Kursens benämning
Att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund - Ledarskap och organisationsutveckling 2
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2019-09-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2022-01-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annan människovårdande verksamhet (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att deltagaren ska utveckla sin förmåga att söka, analysera och värdera kunskap om ledarskap på olika nivåer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt perspektiv, samt kunna omvandla kunskapen så att den kommer till nytta i utvecklingen av arbetsmiljö och kvalitet i vården. Syftet är också att deltagaren ska förvärva fördjupade kunskaper i aktuella vetenskapliga teorier och metoder inom ämnet medical management, samt kunna planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete med relevans för praktiken.

Kunskap och förståelse
Efter genomgånget moment ska kursdeltagaren kunna:

 • redogöra för vad det innebär att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund
 • beskriva olika vetenskapliga metoder för att undersöka frågeställningar om ledarskap och organisationsutveckling med relevans för hälso- och sjukvårdens praktik
 • beskriva olika teorier och metoder för att utveckla samarbetet mellan forskning och praktik inom området

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget moment ska kursdeltagaren kunna:

 • identifiera och tillämpa kunskaper om ledarskap och organisation på utmaningar med relevans för den egna organisationen
 • omformulera problem från hälso- och sjukvårdens vardag till vetenskapliga frågeställningar
 • identifiera lämplig och relevant studiedesign och metod efter frågeställning samt planera ett vetenskapligt projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget moment ska kursdeltagaren kunna:

 • kritiskt granska en vetenskaplig rapport och diskutera begrepp som trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet
 • problematisera och kritiskt granska teorier och forskning om ledarskap i hälso- och sjukvården och reflektera över hur kunskapen kan göras användbar för utveckling av arbetsmiljö, patientsäkerhet och vårdkvalitet

Innehåll

I kursen ingår orientering i aktuell ledarskaps- och organisationsforskning med relevans för deltagarnas verksamhetsområden, forskningsmetodik och fördjupning i form av uppsatsarbete. Innehållet från Ledarskap och organisationsutveckling 1 fördjupas genom ökad tyngdpunkt på vetenskaplig metod och teorianknytning inom ämnet medical management med särskilt fokus på ledarskap och organisationsutveckling och genom ökad insikt i hälso- och sjukvårdsorganisationers komplexitet och dynamik. 

Kursen behandlar:

 • aktuell ledarskaps- och organisationsforskning
 • kunskap om forskning i samverkan mellan akademi och praktik
 • ledarskap på vetenskaplig grund i komplexa organisationer
 • forskningsetik
 • vetenskapsteori
 • forskningsmetodik

Arbetsformer

Kursen använder arbetsformer som syftar till aktivt kunskapssökande, kritisk reflektion och problemlösning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna syftar till att främja deltagarnas eget ansvar samt självständiga kunskapsinhämtning i och utanför klassrummet. I läraktiviteterna integreras ett team-baserat lärande där deltagarna tar hjälp av och lär av varandra för att kunna anpassa det egna lärandet utifrån individuella erfarenheter och förkunskaper.

Läraktiviteter inkluderar föreläsningar (i virtuell och fysisk form), litteratur- och reflektionsseminarier, workshops med teori och tillämpningsövningar, grupp- och individuella övningar. Arbetet sker både i och utanför klassrummet samt via en IT-baserad lärandeplattform.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (individuellt och i grupp) samt genom muntlig redovisning. Formativ examination används också under kursen.
 
Obligatoriskt deltagande: Undervisningen ges under några få, sammanhängande, tillfällen per termin och kräver obligatoriskt deltagande. Vid frånvaro görs en överenskommelse med kursledningen om kompletterande uppgifter.

Kursen ges som uppdragsutbildning och antalet möjliga om-examinationer vid underkänt resultat regleras i avtal.

Övriga föreskrifter

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlista

Hasson, Henna; Thiele Schwarz, Ulrica von Användbar evidens : om följsamhet och anpassningar
Att leda i en komplex organisation : utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet Cregård, Anna; Berntson, Erik; Tengblad, Stefan
Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder Nilsson, Björn
Sohlberg, Peter; Sohlberg, Britt-Marie Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Höglund-Nielsen, Birgitta; Granskär, Monica
Eliasson, Annika Kvantitativ metod från början
Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.