Kursplan för

Magisteruppsats inom Medical Management - Ledarskap och organisationsutveckling 2, 15 hp

Degree project for master´s degree in medical management - Leadership and Organization Development 2, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
9C7038
Kursens benämning
Magisteruppsats inom Medical Management - Ledarskap och organisationsutveckling 2
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2019-09-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2022-01-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande, samt genomgången delkurs 1 i Ledarskap och organisationsutveckling 2 (30 hp) "Att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund". Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annan människovårdande verksamhet (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att deltagaren ska utveckla sin förmåga att söka, analysera och värdera kunskap om ledarskap på olika nivåer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt perspektiv, samt kunna omvandla kunskapen så att den kommer till nytta i utvecklingen av arbetsmiljö och kvalitet i vården. Syftet är också att deltagaren ska förvärva fördjupade kunskaper i aktuella vetenskapliga teorier och metoder inom ämnet medical management, samt kunna planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete med relevans för praktiken.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget moment ska kursdeltagaren kunna:

 • identifiera, formulera, analysera och teoretisera problemställningar inom ämnet medical management med relevans för praktiken
 • välja och argumentera för lämplig design och metod för genomförandet av projektet

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • formulera en skriftlig plan för en empirisk undersökning och genomföra all faser av ett vetenskapligt projekt
 • tillämpa forskningsetiska principer
 • tillämpa ett akademiskt språk med logisk struktur för att presentera studien i form av en magisteruppsats
 • muntligt presentera och kommunicera studiens fynd och kunna argumentera för dess vetenskapliga giltighet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • visa förmåga till självständigt, kritiskt och kreativt tänkande
 • analysera och diskutera metodval och resultat av sin empiriska studie och tillämpa begrepp som trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet
 • analysera och kritiskt granska sin egen och andras vetenskapliga texter och diskutera texten ur ett vetenskapligt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen är ett examensarbete och behandlar följande:

 • identifiering och avgränsning av relevant forskningsfrågeställning
 • forskningsetiska överväganden
 • forskningsdesign
 • systematisk sökning och kritisk granskning av information
 • datainsamling och dataanalys
 • resultatsammanställning
 • författande av vetenskapligt arbete
 • presentation och försvar av examensarbete
 • opponering på annan students examensarbete

Arbetsformer

Läraktiviteter innefattar seminarier, handledningsseminarier i grupp, individuell handledning, halvtidsavstämning samt oppositionsseminarier.

Examination

Kursen examineras i form av en uppsats som skrivs och skickas in i enlighet med instruktioner. Därefter presenteras uppsatsen vid ett obligatoriskt seminarium, där deltagaren dels ska försvara sitt eget arbete, dels opponera på en annan deltagares arbete.
 
Obligatoriskt deltagande: Undervisningen ges under några få, sammanhängande, tillfällen per termin och kräver obligatoriskt deltagande. Vid frånvaro görs en överenskommelse med kursledningen om kompletterande uppgifter.

Kursen ges som uppdragsutbildning och antalet möjliga om-examinationer vid underkänt resultat regleras i avtal.

Övriga föreskrifter

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder Nilsson, Björn
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter Att skriva en bra uppsats Lagerhammar, Ann

Rekommenderad litteratur

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Höglund-Nielsen, Birgitta; Granskär, Monica
Eliasson, Annika Kvantitativ metod från början
Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.