Kursplan för

Ledarskap och medarbetarskap, grupp och team, 7,5 hp

Leadership and Co-workership, Group and Team, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Kurskod
9C7039
Kursens benämning
Ledarskap och medarbetarskap, grupp och team
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2020-11-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet av chefs- eller andra personalledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annan människovårdande verksamhet (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Delmomenten rekommenderas att läsas i tur och ordning. Undantag kan medges av examinatorn.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

  • visa förståelse för ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling utifrån ämnesområdets vetenskapliga grund
  • visa förståelse för kommunikationens och retorikens betydelse i ledarskap

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

  • analysera kopplingen mellan den egna personen, yrkesrollen, den egna organisationens syfte och resurser
  • tillämpa olika kommunikativa angreppssätt på ett relevant sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

  • kritiskt granska teorier och kunskaper om ledarskap, kommunikation, och teamprocesser med relevans för den egna organisationen 
  • kritisk granska förhållningssätt och aspekter som maktrelationer inom ledarskap, grupper och organisation

Innehåll

Ämnen som berörs under utbildningen är bland annat ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling samt kommunikation och retorikens roll i ledarskap. Deltagarna kommer även att analysera relationen mellan den egna personen, yrkesrollen, den egna organisationens syfte och resurser. Med utgångspunkt i den egna organisationen kommer teorier och kunskaper om ledarskap, kommunikation och teamprocesser att granskas och etiska aspekter och maktrelationer inom ledarskap att diskuteras.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier (t ex litteratur- och reflektionsseminarier), workshops, fältstudier, gruppövningar, individuella uppgifter, samt tillämpningsgrupper där teori integreras med praktik.  
Det pedagogiska upplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av praktisk handling, teoretisk kunskap och reflektion.
Arbetet under kursen bedrivs på halvfart, både under kursveckorna samt självständigt mellan kursveckorna. Kursen använder Canvas som en gemensam digital lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig fältstudie som analyserar den egna arbetsgruppens organisation, drivkrafter, mål och resurser i relation till organisationens övergripande syfte samt genom muntlig redovisning av obligatorisk kurslitteratur vid litteraturseminarier.

Obligatoriskt deltagande
Undervisningen ges under några få, sammanhängande tillfällen per termin och förutsätter deltagande. Vid eventuell frånvaro bedömer i första hand kursledaren om, och i så fall hur, frånvaro kan kompenseras. Vid längre frånvaro sker bedömningen i samråd med examinator.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Sandahl, Christer; Falkenström, Erica; Knorring, Mia von Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a
Larsson, Gerry; Lundin, Josi; Zander, Ann Ledarskapsmodellen : konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar
Lundin, Josi; Lallo, Rein Att leda grupper : när resultatet beror på bra teamprestationer
Sundlin, Anna-Lena; Sundlin, Paul Ta din roll på jobbet!
Vetenskapliga artiklar tillkommer