Kursplan för

Att leda i en organisatorisk kontext, 7,5 hp

To lead in an organizational context, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Kurskod
9C7040
Kursens benämning
Att leda i en organisatorisk kontext
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2020-11-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2021-06-08
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet av chefs- eller andra personalledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annan människovårdande verksamhet (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Delmomenten rekommenderas att läsas i tur och ordning. Undantag kan medges av examinatorn.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

  • visa förståelse för grundläggande organisationsteori
  • beskriva komponenterna i ett hållbart ledarskap och strategier för att få till en engagerande och lärande arbetsmiljö utifrån de resurser som finns 

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

  • tillämpa grundläggande organisationsteori genom att använda olika organisationsteoretiska ansatser vid analys av ett case
  • analysera samspelet mellan ledning, styrning och management i den organisatoriska kontexten 
  • analysera kommunikationens och retorikens betydelse både externt och internt i organisationen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

  • kritiskt granska och analysera sin egen organisations lednings- och styrsystem

Innehåll

Ämnen som berörs under utbildningen är bland annat ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling samt kommunikation och retorikens roll i ledarskap. Deltagarna kommer även att analysera relationen mellan den egna personen, yrkesrollen, den egna organisationens syfte och resurser. Med utgångspunkt i den egna organisationen kommer teorier och kunskaper om ledarskap, kommunikation och teamprocesser att granskas och etiska aspekter och maktrelationer inom ledarskap att diskuteras.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier (t ex litteratur- och reflektionsseminarier), workshops, fältstudier, gruppövningar, individuella uppgifter, samt tillämpningsgrupper där teori integreras med praktik.  
Det pedagogiska upplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av praktisk handling, teoretisk kunskap och reflektion.
Arbetet under kursen bedrivs på halvfart, både under kursveckorna samt självständigt mellan kursveckorna. Kursen använder Canvas som en gemensam digital lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom en individuell organisationsanalys (fältstudie) som redovisas skriftligt och muntligt, samt muntlig redovisning av obligatorisk kurslitteratur vid litteraturseminarier.

Obligatoriskt deltagande: Undervisningen ges under några få, sammanhängande tillfällen per termin och förutsätter deltagande. Vid eventuell frånvaro bedömer i första hand kursledaren om, och i så fall hur, frånvaro kan kompenseras. Vid längre frånvaro sker bedömningen i samråd med examinator.

Övriga föreskrifter

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Sandahl, Christer; Falkenström, Erica; Knorring, Mia von Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a
Winroth, Jan Organisationshälsa : en bok om ett hållbart arbetsliv
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter Att skriva en bra uppsats Lagerhammar, Ann
Blomberg, Jesper Management : organisations- och ledarskapsanalys
Sjøvold, Endre Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper Andersson, Sten
Andersson, Susanne Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga / Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén ; Ann-Sofie Däldehög (red.) Däldehög, Ann-Sofie