Kursplan för

Ätstörningar - bakgrund och behandling, 7,5 hp

Eating Disorders - Background and Treatment, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT23
Kurskod
9C8000
Kursens benämning
Ätstörningar - bakgrund och behandling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden MEB
Datum för fastställande
2021-06-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden MEB
Senast reviderad
2023-05-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet samt erfarenhet från vårdarbete, företrädesvis inom ätstörningsvården.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

 • Redogöra för grundläggande kunskap om ätstörningarnas etiologi och uppkomst
 • Redogöra för ätstörningarnas epidemiologi
 • Redogöra för klinisk bedömning av ätstörningar med både intervjuer och självskattningar
 • Redogöra för sjukdomsförlopp och prognos vid ätstörningar
 • Redogöra för aktuella evidensbaserade behandlingsmetoder för ätstörningar beträffande öppen-, dag- och slutenvård hos vuxna samt barn och ungdomar. 

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

 • Redogöra för diagnostisering av ätstörningar
 • Redogöra ätstörningars komplexitet
 • Redogöra för utmaningar i arbete med ätstörningsbehandling
 • Planera för bedömnings- och behandlingsinsatser vid ätstörningar
 • Genomföra en allsidig bedömning och behandlingsplanering avseende patienter med ätstörning
 • Tillämpa kunskapar om ätstörningar i kliniskt arbete 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

 • Reflektera över verksamma faktorer i det egna kliniska arbetet
 • Reflektera över vad som främjar en god klinisk allians i arbete med ätstörningar
 • Utveckla och ett kvalificerat förhållningssätt till patienter med ätstörningar

Innehåll

Kursen omfattar innehållsområdena etiologi, epidemiologi, klinisk bedömning och behandling vad gäller ätstörningar. I synnerhet omfattar detta:

 • Biologiska, psykologiska, kulturella och multifaktoriella perspektiv på ätstörningars uppkomst
 • Epidemiologiska, historiska och sociokulturella perspektiv på ätstörningar
 • Undervisning i diagnostik, medicinsk bedömning samt utredning med hjälp av standardiserade metoder såsom halvstrukturerade intervjumetoder samt självskattningsmetoder
 • Teoretisk och praktisk undervisning om evidensbaserade metoder för behandling av ätstörningar såsom familjeterapi, kognitiv-beteende terapi och mentaliseringsbaserad terapi
 • Orientering i andra aktuella behandlingsformer som psykodynamisk orienterad psykoterapi, gruppterapi, psykoedukativa interventioner, medicinsk behandling, farmakologisk behandling, sjukgymnastikfysioterapi och slutenvård 
 • Särskild undervisning om utredning och behandling av ätstörningar hos barn
 • Diskussion och workshops kring kliniska fall som kursdeltagarna arbetar med

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppdiskussioner av ämnesfrågor knuten till kursen samt patientfall, gruppövningar och arbete i smågrupper. Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Examination sker i form av individuell skriftlig inlämnigsuppgift och deltagande i en obligatorisk smågruppsarbete. Uppsatsen omfattar minst 3 och högst 5 A4 sidor. Kursdeltagaren väljer en fråga som berör kursens olika innehållsområden och kursdeltagarna förväntas redovisa fördjupning av kunskap utöver det som presenteras vid föreläsningarna. Smågruppsarbeten omfattar muntlig redovisning av en uppgift som gäller en fråga som är relevant till deltagarens och gruppens kliniska arbete med ätstörningar. Samtliga delmoment skall vara godkända för att kursen som helhet ska godkännas.

 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Ersätter kursen 9K8009, Ätstörningar - bakgrund och behandling.

Litteratur och övriga läromedel

Kursbok

Clinton & Isomaa Förstå och bemöta ätstörningar

Vetenskapliga artiklar och övriga resurser

Bakker, René Recovery of normal body weight in adolescents with anorexia nervosa: the nurses' perspective on effective interventions
Benjamin, m fl The use of Structural Analysis of Social Behavior (SASB)
Birgegård Generna som styr anorexin
Birgegård, m fl DSM-IV vs. DSM-5: Implementation of proposed DSM-5 criteria to a large naturalistic database and comparison of present and future
Björk, m fl Negative self-image and prognosis in eating disorders: Results at 3 years follow-up
Bulik, Cynthia M Personliga reflektioner och vad ANGI-resultaten betyder för patienter, familjer och kliniker idag
Bulik, Cynthia M Resultaten från ANGI studien
Clinton, D Affect regulation, object relations and the central symptoms of eating disorders (in press)

Clinton Towards and ecology of eating disorders: Creating sustainability through the integration of scientific research and clinical practice
Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder Clinton, David; Norring, Claes
Clinton & Birgegård Stort mörkertal för ätstörningar - fler behöver hjälp tidigt
Downs, m fl A substantive and methodological review of family-based treatment for eating disorders
Eisler Family therapy for adolescents eating disorders: a special form of therapy or family therapy with a specific focus?
Fairburn, Christopher G. Att övervinna hetsätning : ett vetenskapligt utvärderat behandlingsprogram
Forsén Mantilla, Emma Fatal attraction : the relationship between patients and their eating disorders, an interpersonal and attachment perspective
Gulliksen, m fl Preferred therapist characteristics in treatment of anorexia nervosa: The patients perspective
Hällström, Tore Självsvält under 1500 år : verk av Gud, djävulen eller viktfixeringen? (1999) s. 4648-4653

Karjalainen, m fl Eating disorders and eating pathology in young adult and adult patients with ESSENCE
Molin, m fl Care management at an outpatient unit fo severe and enduring eating disorder patient at Stockholm Center for Eating disorders - a study protocol
Monell, E Emotion dysregulation, self-image and eating disorders Ingår i:  Monell, Elin Emotion dysregulation, self-image, and eating disorders Sök i biblioteket
Psychotherapy relationships that work : Volume 1 Evidence-based therapist contributions Norcross, John C.; Lambert, Michael J.
Probst, m fl Physiotherapy fo patients with anorexia nervosa
Scribner Reiter, C; Craves, L Nutrition therapy for eating disorders
Skåderud, Finn Eating one´s words, Part III : The Embodied Mind and Reflective Function in Anorexia Nervosa - Theory (in press)

Smink, m fl Epidemiology of eating disorders: Incidence, prevalence and mortality rates
Ätstörningar : kliniska riktlinjer för utredning och behandling Wallin, Ulf; Sandeberg, Anna-Maria af; Nilsson, Karin; Linné, Yvonne
Ulfvebrand, m fl Psychiatric comorbidity in women and men with eating disorders results from a large clinical database
van Ommen, m fl Effective nursing care of adolescents diagnosed with anorexia nervosa: the patients’ perspective
Vancamfort, m fl A systematic review on physical therapy interventions for patients with binge eating disorder