Kursplan för

Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvård, 3 hp

Specialisation in the Rehabilitation Process for Health Care Rehab-Coordinators, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Kurskod
9D1009
Kursens benämning
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvård
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KIDS
Datum för fastställande
2018-08-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vård eller medicin och genomgått Rehabkoordinator - koordinering av rehabprocessen 7,5 p eller motsvarande.

Mål

Kursens övergripande syfte är att kursdeltagarna (som rehabiliteringskoordinatorer inom hälso- och sjukvården) ska tillägna sig fördjupad kunskap avseende att arbeta med mångfald, komplicerade medicinska tillstånd, komplexa sociala och praktiska problem samt samverkan kring nollklassade för att skapa förutsättningar för ingång till arbetsmarknaden.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för och förstå betydelsen av mångfald (genus, kultur och språk) i rehabiliteringsprocessen.
 • Redogöra för planering och koordinering av rehabiliteringsinsatser för nollklassade (personer som ej har ersättning från försäkringskassan, på grund av att man inte har någon sjukpenninggrundande inkomst och inte heller uppfyller kriterier för att få sjukersättning) och personer med komplicerade medicinska tillstånd och social problematik.

Färdighet och förmåga

 • Ha förmåga att praktiskt kunna tillämpa ovan angivna kunskaper i en klinisk arbetssituation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska och värdera vilka komplicerande faktorer som har betydelse för ingång till arbetsmarknaden.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Fördjupad kunskap om den koordinerande funktionen inom hälso- och sjukvård
 • Genus och mångfald
 • Långvarig smärta hos unga med neuropsykiatrisk problematik
 • Stress och utmattning, post-traumatisk stress
 • Att arbeta med språktolk
 • Kommunens arbete med personer i behov av försörjningsstöd
 • Hur vet vi att personen som testas är motiverade att göra sitt bästa?
 • Försäkringskassans samordningsansvar
 • Samordningsförbundens uppdrag och verksamhet
 • Exempel på framgångsrik partsamverkan
 • Arbetsförmedlingens samverkan med hälso- och sjukvården

Arbetsformer

I kursen varvas distansundervisning med fysiska träffar. Undervisningen bygger på självstyrt lärande där viktiga delar i kursen är att träna aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande. Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier, gruppövningar, etc.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig rapport.

Utöver detta krävs 100% närvaro vid kursseminarierna.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Våld i nära relationer - Lärmodul på SLL lärtorget Öppna kurser
Du som är så ung kan väl inte ha så ont- Lärmodul på SLL lärtorget Öppna kurser
Hiort J, Lindau M, Löfgren M. Young pain patients’ experience in primary care. A qualitative study.
God tolksed
Bogarve, Camilla; Ershammar, David; Rosenberg, David Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder : möjlighetens metoder för en ny praktik

Rekommenderad litteratur

Melin H, Agenstam Å, Öberg B-M, Osterman U,; Löfgren M. 2014-12-19 Slutrapport: Kartläggning av den unga smärtpatienten och rehabiliteringsinsatser i specialistvård och primärvård
Tolkade möten : tolkningens betydelse för rättsäkerhet och integration Fioretos, Ingrid; Gustafsson, Kristina; Norström, Eva; Norberg, Erik