Kursplan för

Medicinsk diagnostik, 14 hp

Medical diagnostics, 14 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Kurskod
9D1010
Kursens benämning
Medicinsk diagnostik
Hp
14 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Medverkande institutioner
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Institutionen för medicin, Huddinge
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
 • Institutionen för medicin, Solna
 • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KIDS
Datum för fastställande
2018-05-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Godkänd tandläkarexamen

Mål

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om vanliga sjukdomars symtom och kliniska diagnostik samt att integrera kunskaper om klinisk mikrobiologi, immunologi och smittspridning. Vidare att genom patientmöten träna en grundläggande kompetens i bemötande, kommunikation, anamnes, status, kliniskt resonerande och diagnostik samt att ställa en preliminär diagnos.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

 • beskriva normalfloran, de vanligaste och viktigaste patogena mikroorganismerna och deras virulensmekanismer och påverkan på global hälsa, samt diskutera hur mikroorganismer interagerar med värden samt värdens försvarsmekanismer (S3).
 • resonera kring principer för uppkomst och spridning av bakteriell och viral läkemedelsresistens (S3). 
 • Principerna för klinisk utredning av symtom vid vanliga och akuta sjukdomar genom tillämpning av de vanligaste kliniska, kemiska, mikrobiologiska, immunologiska, fysiologiska samt bilddiagnostiska undersökningarna och resonera kring dessas kliniska användning samt viktiga felkällor och risker som är förknippade med dem (S3). 

Färdigheter
Studenten ska kunna

 • visa hur man på ett professionellt och patientcentrerat sätt tar en anamnes och genomför status (M3).
 • tolka resultaten av anamnes, status och vanliga laboratorieundersökningar samt ställa en preliminär diagnos (M3).
 • utifrån ett kritiskt och vetenskapligt baserat förhållningssätt tolka och bedöma olika mätvariabler (M3).

 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna

 • visa förmåga att arbeta i grupp och att ta ett aktivt ansvar för sitt och andra studenters lärande (M3)
 • ta ansvar för sin professionella utveckling och visa ett respektfullt uppträdande mot patienter, andra studenter, lärare och personal vid såväl undervisningstillfällen som vid andra kursrelaterade kontakter (M3)

Innehåll

I kursen integreras områden som är viktiga för grundläggande klinisk diagnostik och behandling, inkluderande klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk fysiologi och kemi samt diagnostisk radiologi.
 
Undervisningen har tonvikt på verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och är förlagd till sjukhus och omfattar klinisk problemlösning, anamnestagande och statusundersökning under handledning, efterföljt av diskussioner innefattande basvetenskap och laboratoriediagnostik och med strukturerad återkoppling.
 
Kursen utgörs av ett moment:
 
Medicinsk diagnostik, 14 hp
Momentet innebär att studenten tränar sig i att genomföra en grundläggande anamnesupptagning och att utföra ett fysikaliskt status i kombination med integrerad undervisning om kroppens funktionssystem inklusive mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin.
 
Med utgångspunkt från patientfall ("case") med en underliggande störning och/eller symtombild klargöra underliggande störningar i struktur och funktion, samt möjligheter att motverka dessa.
 
På basen av en systematisk sjukhistoria och fysikalisk undersökning träna sig i att formulera en rimlig hypotes (preliminär diagnos) och välja de laboratorie-, bild- och funktionsundersökningar som på ett effektivt sätt kan bekräfta eller förkasta hypotesen.
 
Varje fall omfattar patientmötet i dess helhet, det vill säga bemötande, kommunikation, anamnes och fysikaliskt status och diagnostik samt grundläggande tolkning och bedömning av resultat från kliniska utredningar.

Arbetsformer

Arbetsformer utgörs av föreläsningar, seminarier, laborationer, workshops, grupparbeten, och självstudier, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inkluderande fallbaserad undervisning samt färdighetsträning av anamnes och status. 

Examination

Obligatorier:
Momentintroduktion vilket innebär en aktiv dialog kring lärandemålen och patientmötena. Statusövningar och VFU (formativ bedömning sker).
Gruppseminarier som innehåller patientdemonstrationer eller undersökningstekniker, då motsvarande lärande inte kan uppnås på alternativa sätt.
 
Examination:
Skriftlig tentamen
 
I VFU bedöms studenten enligt fastställda kriterier vilka utgör underlag för examinators bedömning. Minst tre godkända patientläkarmöten krävs. För godkännande krävs även en dokumenterad förmåga att arbeta i grupp.
 
Kursansvarig lärare bedömer om och hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
 
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Begränsning av prov- eller praktiktillfällen:
För den skriftliga tentamen gäller sammanlagt 6 examinationstillfällen och för verksamhetsförlagda momentet 2 examinationstillfällen.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive
ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingar genomförs med hjälp av enkät.

Examination:
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
 
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
 
Behörighet:
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur och övriga läromedel

Ta kontakt med ansvarig institution för mer information

Medicinsk diagnostik

Kliniska färdigheter : informationsutbytet mellan patient och läkare Lindgren, Stefan; Aspegren, Knut
Konsultationen : kommunikation mellan läkare och patient Pendleton, David; Fredenberg, Sune; Grundberg, Thomas; Hedén, Birger; Westlund, Peter
Orient, Jane M.; Sapira, Joseph D. Sapira's art & science of bedside diagnosis
Macleod's clinical examination Clinical examination Macleod, John; Douglas, Graham; Nicol, Fiona; Robertson, Colin
Ford, Michael J.; Hennessey, Iain; Japp, Alan Introduction to clinical examination
Epstein, Owen Clinical examination

Internmedicin

Internmedicin Berglund, Göran; Abrahamsson, Hasse; Wilhelmsson, Jan
Internmedicin Dahlström, Ulf; Kechagias, Stergios; Stenke, Leif
Medicin Lindgren, Stefan

Klinisk fysiologi

Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi Jonson, Björn; Wollmer, Per
Jern, Sverker; Jern, Helene Klinisk EKG-diagnostik 2.0
Det kliniska arbetsprovet Brauer, Kerstin; Jorfeldt, Lennart; Pahlm, Olle
Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom Hedenstierna, Göran; Hedenström, Hans; Bäcklund, Lars
Olsson, Arne Ekokardiografi
Klinisk fysiologisk kärldiagnostik Jogestrand, Tomas; Rosfors, Stefan

Klinisk kemi

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Nilsson-Ehle, Peter; Berggren Söderlund, Maria; Theodorsson, Elvar; Becker, Charlotte Laurell, Carl-Bertil
Klinisk kemi : kortfattad analystolkning Lund-Egloff, Doris; Löwbeer, Christian

Mikrobiologi

Medicinsk mikrobiologi & immunologi Brauner, Annelie
Murray, Patrick R.; Rosenthal, Kenneth S.; Pfaller, Michael A. Medical microbiology