Skip to main content
Kursplan för

Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder, 7,5 hp

Disease-prevention methods, 7,5 credits

Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.

Kurskod
9H1034
Kursens benämning
Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder
Hp
7,5 hp
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Medverkande institutioner
  • Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-02-09
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården med patienter där ohälsosamma levnadsvanor kan utgöra grunden för långvarig sjukdom.

Mål

Kursens övergripande syfte är att ge evidensbaserade teoretiska och praktiska kunskaper rörande metoder att främja goda levnadsvanor. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna: • Kunna förklara sambanden mellan levnadsvanor (alkohol, fysisk aktivitet, mat och rökning) och olika aspekter på hälsa från ett individ och samhällsperspektiv • Utifrån en behovsanalys kunna tillämpa rekommendationer och riktlinjer avseende levnadsvanor för olika grupper i samhället • Tillämpa teoretiska beteendeförändringsmodeller och evidensbaserade metoder för att främja goda levnadsvanor • Tillämpa principerna för samtalsmetodik och att reflektera kring faktorer som påverkar motivation och följsamhet • Visa förmåga att utvärdera beteendeförändring på individ och samhällsnivå

Innehåll

Kursen behandlar: • Levnadsvanor (alkohol, fysisk aktivitet, mat och rökning) och hälsa • Folkhälsa i förändring • Ojämlikhet i hälsa, socioekonomiska faktorer • Stress och sömn och dess samband med hälsa • Evidensbaserade metoder att främja goda levnadsvanor • Beteendeförändring i teori och praktik • Samtalsmetodik • Utvärderingsmetoder

Arbetsformer

I kursen ingår olika pedagogiska arbetsformer såsom föreläsningar, praktiska demonstrationer och övningar, diskussioner, självstudier, arbete i grupp. Mellan kursmöten sker individuellt och kollaborativt arbete i en webbaserad lärplattform.

Examination

Lärandemålen examineras genom: 1. Individuell inlämningsuppgift innefattande en beteendeförändring för en annan person och reflektion kring samband mellan levnadsvanor och hälsa, hur målsättningen förhåller sig till gällande rekommendationer och hur beteendeförändringen ska utvärderas. 2. Genomförda studieuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är överlappande: 9K2006, Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder, 7.5 högskolepoäng

Litteratur och övriga läromedel

Preventiv medicin : teori och praktik Orth-Gomér, Kristina; Perski, Aleksander
FYSS 2008 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Metoder för att främja fysisk aktivitet [Elektronisk resurs] : en systematisk litteraturöversikt : mars 2007
Rollnick, Stephen; Miller, William R.; Butler, Christopher C. Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 [Elektronisk resurs] : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor : stöd för styrning och ledning