Kursplan för

Demenssjukdom från cell till samhälle, 15 hp

Dementia from Cell to Society, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , VT21 , VT23
Kurskod
9H1053
Kursens benämning
Demenssjukdom från cell till samhälle
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-10-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-12-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom arbetsterapi, sjukgymnastik/fysioterapi, logopedi, audiologi, tandvård (tandläkare eller tandhygienist), eller klinisk nutrition (dietist). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha tillägnat sig kunskap om demenssjukdomar utifrån ett biopsykosocialt perspektiv samt fått en fördjupad förståelse för såväl professionsspecifika som teamrelaterade arbetssätt inom demensvård. Utbildningen ska även ge deltagarna en kunskap om stöd och bemötande för personer med demens och deras anhöriga.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna

  • identifiera och förklara arbetssätt, roller och kompetenser inom det egna yrket vid omhändertagandet av personer med demens i olika skeden
  • beskriva och resonera omkring optimal vård för personer med demens genom att ha kunskap om teamarbete och andra professioners arbetssätt, roller och kompetenser
  • förklara orsaker (inklusive riskfaktorer), symtombild och progression för olika demenssjukdomar
  • resonera omkring konsekvenser av demenssjukdom i olika stadier av sjukdomen utifrån ett biopsykosocialt perspektiv samt utifrån etiska dilemman och anhörigas perspektiv 

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Demenssjukdomar, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Behandlar de vanligast förekommande demenssjukdomarna utifrån prevention, orsak, symtom, progression, intervention och konsekvenser av sjukdomarna utifrån ett biopsykosocialt perspektiv samt utifrån professionsspecifika och interprofessionella synsätt.

Demenssjukdom ur ett samhällsperspektiv, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Behandlar bemötande av personer med demens i samhället utifrån olika stadier av sjukdomen.

Hur det är att leva med demenssjukdom och hur det är att vara anhörig till personer med demens, etiska dilemman.

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell.

Distansutbildning är IT-baserad och utmärks av ett självständigt och kollaborativt lärande.
I kursen förekommer individuella studieuppgifterna, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier och föreläsningar.

 

Examination

Examinationen av såväl moment 1 som 2 utgörs av en skriftlig individuell uppgift, som redovisas och granskas i seminarieform. Kursen bygger på kollaborativt lärande och det krävs aktivt deltagande i gruppdiskussioner samt redovisning av övriga studieuppgifter.

 Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Antalet examinationstillfällen regleras enligt avtal. Tidpunkter för provtillfällen ges vid start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: engelska.
Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kowall, Neil W.; Budson, Andrew E. The Handbook of Alzheimer's Disease and Other Dementias