Kursplan för

Demenssjukdom från cell till samhälle, 15 hp

Dementia from Cell to Society, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , VT21 , VT23
Kurskod
9H1053
Kursens benämning
Demenssjukdom från cell till samhälle
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-10-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom arbetsterapi eller sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha tillägnat sig kunskap om demenssjukdomar utifrån ett brett hälsoperspektiv med stöd av WHO:s klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa samt en förståelse för arbetssätt och kompetenser inom arbetsterapi eller fysioterapi. Kursen ska även ge deltagarna en kunskap om stöd och bemötande rörande personer med demens och deras anhöriga.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna

  • Identifiera och förklara olika arbetssätt, roller och kompetenser inom det egna yrket och relatera dessa till omhändertagandet vid demens i olika skeden.
  • Samverka i team och erbjuda optimal vård och ha kunskap om andra professioners arbetssätt, roller och kompetenser 
  • Förklara orsak, symtombild och progression rörande vanligt förekommande demenssjukdomar och resonera kring förebyggande faktorer utifrån aktuell forskning
  • Reflektera kring konsekvenser av demenssjukdom i relation till begreppet hälsa, etiska dilemman samt utifrån anhörigas perspektiv
  • Beskriva och analysera sociala, kulturella, samhälleliga och organisatoriska aspekter som har betydelse för personer med demens och deras anhöriga samt diskutera dessa utifrån ett internationellt perspektiv
  • Reflektera kring personerna med demenssjukdom och anhörigas upplevelser och erfarenheter av att leva med demenssjukdom i olika stadier av sjukdomen

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Demenssjukdom ur ett biologiskt perspektiv, 7.5 hp Moment 1 behandlar de vanligast förekommande demenssjukdomarna utifrån prevention, orsak, symtom, progression och intervention, samt konsekvenser av sjukdomarna utifrån WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa samt utifrån yrkesrollen inom arbetsterapi respektive fysioterapi.


  Demenssjukdom ur ett samhällsperspektiv, 7.5 hp Moment 2 behandlar:
  • Bemötande av personer med demens i samhället utifrån olika stadier av sjukdomen.
  • Reflektion över hur det är att leva med demenssjukdom och som anhörig utifrån viktiga begrepp inom området.

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell.
Distansutbildning är IT-baserad och utmärks av ett självständigt och kollaborativt lärande.
I kursen förekommer individuella studieuppgifterna, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier och föreläsningar

Examination

Examinationen av såväl moment 1 som 2 utgörs av en skriftlig individuell uppgift, som redovisas och granskas i seminarieform. Kursen bygger på kollaborativt lärande och det krävs aktivt deltagande i gruppdiskussioner samt redovisning av övriga studieuppgifter.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kowall, Neil W.; Budson, Andrew E. The Handbook of Alzheimer's Disease and Other Dementias
United Nations. The universal declaration of human rights.
International classification of functioning, disability and health
World Federation of Occupational Therapists
Alzheimer Europe
Alzheimer Association
Higgs, Joy Clinical reasoning in the health professions
National Institute on Neurological Disorders and Stroke. Links to dementia organizations
World Confederation for Physical Therapy