Kursplan för

Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp

Yogic exercises as a complementary treatment in different diseases, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT19 , VT22
Kurskod
9H1061
Kursens benämning
Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-09-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en lärarexamen med inriktning idrott eller kandidat- eller yrkesexamen inom hälsopedagogik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande syfte är att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt till yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, samt erhålla kunskaper och färdigheter i att instruera och leda grupper i yoga. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Förklara fysiologiska effekter och andra verkningsmekanismer vid yogaträning
 • Tillämpa och redogöra för den evidens som finns kopplad till yogaträning och dess effekt på hälsa vid olika sjukdomstillstånd
 • Motivera och förklara, baserat på tillgänglig evidens, val av yogaövningar vid olika sjukdomstillstånd
 • Instruera och leda yogaträning vid olika sjukdomstillstånd
 • Välja ut och tillämpa adekvata utvärderingsmetoder i samband med yogaträning

Innehåll

Kursen innehåller:

 • Grundläggande teori och filosofi avseende yoga
 • Centrala begrepp inom yoga
 • Fysiologi kopplat till yogaträning
 • Specifika effekter av olika yogaövningar – kroppspositionens roll för aktivering av nervsystemet, det endokrina systemet och immunsystemet (baserat på tillgänglig evidens)
 • Egen kroppskännedom kopplat till yogaträning
 • Olika metoder för att kunna instruera och leda en grupp
 • Användning av olika yogahjälpmedel
 • Tillämpning av olika yogapositioner och delar av yogaprogram

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, demonstrationer, övningar, självstudier och peer-lärande/review. Lärandeaktiviteterna genomförs även via webbaserad lärplattform.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Skriftlig tentamen.
Examination i att instruera och leda ett yogaprogram i grupp.

Obligatoriska moment för godkänd kurs är:
Deltagande i/inlämning av individuella studieuppgifter och grupparbeten samt ett aktivt deltagande i seminarier.
För att uppnå betyget G på hel kurs krävs G på de individuella examinationerna, samt uppfyllande av obligatoriska moment.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: Svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

The principles and practice of yoga in health care Khalsa, SBS; Cohen, L; McCall, T; Telles, S
Satyananda Saraswati; Leon, Kristina Asana, pranayama, mudra, bandha
Papp, Marian E. Hatha yogic exercises for physical function in healthy individuals and patients with obstructive respiratory disorders
Förutom rekommenderad litteratur bygger kursen på aktuella vetenskapliga artiklar, samt delar ur vetenskapliga rapporter.