Kursplan för

Träning vid Parkinsons sjukdom- från teori till klinisk tillämpning, 4,5 hp

Exercise in Parkinson's disease- from theory to clinical application, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Kurskod
9H1062
Kursens benämning
Träning vid Parkinsons sjukdom- från teori till klinisk tillämpning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-03-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Fysioterapeutexamen eller minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård.

Mål

Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna om motoriska och icke-motoriska symptom och vilka konsekvenser de får hos personer med Parkinsons sjukdom. . Kursdeltagarna kommer även att kritiskt granska de svenska fysioterapeutiska riktlinjerna avseende behandling av patientgruppen. Likaså kommer deltagarna lära sig att förklara teorin bakom det internationellt erkända HiBalance programmet och praktiskt genomföra detta program inom egen klinisk verksamhet.

Deltagaren ska vid avslutad kurs kunna:

 • Förklara motoriska och icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom samt dess inverkan på rehabilitering och motoriskt lärande
 • Förklara hur olika system och symtom påverkar balansen vid Parkinsons sjukdom samt diskutera hur detta påverkar träningsinterventioner
 • Kritiskt granska den senaste evidensen kring träning vid Parkinsons sjukdom och de fysioterapeutiska riktlinjerna
 • Bedöma och värdera kliniska test, vilka avser utvärderingen av gång- och balansförmåga vid Parkinsons sjukdom, samt dess psykometriska egenskaper och kliniska relevans
 • Förklara teorin bakom och kunna utföra HiBalance programmet samt designa specifika övningar inom detta program och reflektera kring dessa

Innehåll

 • Parkinsons sjukdom, inklusive de olika sjukdomsstadierna
 • Motoriska- och icke-motoriska symptom vid Parkinsons sjukdom
 • Principer för motoriskt lärande och träning vid Parkinsons sjukdom- baserat på vetenskaplig evidens och aktuella riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom
 • Fördjupning avseende hur olika balanssystem och symptom påverkar gång/balansförmåga hos personer med Parkinsons sjukdom
 • Fördjupning avseende utvärdering av psykometriska egenskaper av kliniska test samt tolkning av dess kliniska värde, baserat på COSMIN taxonomin
 • Bedömning av gång/balansförmåga hos personer med Parkinson i klinik
 • Teoretiskt underlag samt praktiskt utförande av HiBalance-programmet i klinik

Arbetsformer

Föreläsningar, videodemonstrationer, seminarier, workshops, praktiska laborationer samt webbaserade uppgifter. Dessutom kommer granskning av vetenskapliga artiklar att ske. Lärplattformen Canvas kommer användas.

Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska. Frånvaro kompenseras genom skriftliga eller muntliga extrauppgifter vilka beslutas av examinator.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat vid de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftligt induviduellt arbete som redovisas muntligt samt kritiskt granskas av minst en annan deltagare (peer-review).

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen sker enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Conradsson D, Löfgren N, Ståhle A, Hagströmer M, F A novel conceptual framework for balance training in Parkinson's disease-study protocol for a randomised controlled trial.
Keus SHJ, Munneke M, Graziano M, et al. European Physiotherapy Guideline for Parkinson’s Disease
Maria Nilsson, Erika Franzén, Cecilia Winberg Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom
Nieuwboer A, Rochester L, Müncks L, Swinnen SP Motor learning in Parkinson's disease: limitations and potential for rehabilitation.
Shen X, Wong-Yu IS, Mak MK. Effects of Exercise on Falls, Balance, and Gait Ability in Parkinson's Disease: A Meta-analysis.
Shumway-Cook, Anne; Woollacott, Marjorie H. Motor control : translating research into clinical practice