Kursplan för

Bäckenbottenhälsa, 4,5 hp

Pelvic floor health, 4,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20
Kurskod
9H1063
Kursens benämning
Bäckenbottenhälsa
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Sjukgymnastik, Fysioterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-05-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-04-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande syfte är att deltagaren, utifrån ett vetenskapligt arbetssätt, ska utveckla fördjupad kompetens gällande prevention och bedömning vid gynekologiska, obstetriska och urologiska sjukdomar och tillstånd.
 
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
  • förklara bäckenbottens anatomi och funktion så som den relaterar till kringliggande strukturer samt anpassa anamnes och kommunikation utifrån etiska, kulturella, åldersrelaterade och könsneutrala aspekter
  • känna till adekvata bedömningsmetoder avseende dysfunktioner och smärta i bäckenbotten
  • känna till evidensbaserade principer för träning och rehabilitering utifrån gynekologiska, obstetriska och urologiska tillstånd
  • kontrastera kunskap om eget och andra professioners kompetensområde i samverkan kring patienter med bäckenbottendysfunktion

Innehåll

Kursen behandlar:
  • Anatomi, fysiologi och funktion som omfattar bäckenets organ, skelettstrukturer, muskulatur, ligament och fascia
  • Gynekologiska, obstetriska och urologiska dysfunktioner inkluderande smärta och sexuella problem och dess förklaringsmodeller
  • Bedömning, utvärdering och rehabilitering av bäckenbotten
  • Riktlinjer och rekommendationer för fysisk aktivitet som prevention och behandling vid gynekologiska, obstetriska och urologiska tillstånd

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, självstudier samt arbete i grupp. Mellan kursmöten sker individuellt- och grupparbete i en webbaserad lärplattform.
 
Obligatoriska utbildningsinslag:
  • deltagande på kursträffar
  • studieuppgifter 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

Individuell skriftlig rapport
Individuellt skriftligt test
 
Betygsskala: G/U. För att uppnå betyget G på hel kurs krävs G på den individuella examinationen, individuella skriftliga testet samt uppfyllande av obligatoriska utbildningsinslag. Antalet examinationstillfällen regleras enligt avtal.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Gynekologi Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie
Fridén, Cecilia; Nordgren, Birgitta; Åhlund, Susanne Graviditet, hälsa och träning
Hagberg, Henrik Obstetrik Marsal, Karel; Westgren, Magnus
Uro-tarmterapi Hellström, Anna-Lena; Lindehall, Birgitta
Vetenskapliga artiklar, delar ur vetenskapliga rapporter, elektroniska hjälpmedel samt arbetsmaterial tillkommer.