Kursplan för

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5 hp

ACT applied to physiotherapy and occupational therapy, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , HT22
Kurskod
9H1064
Kursens benämning
ACT inom fysioterapi och arbetsterapi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-09-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Minst 180 hp från utbildning som leder till arbetsterapeut- eller sjukgymnast/fysioterapeutexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande syfte är att öka kunskap om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och dess terapeutiska processer samt tillämpningen inom fysioterapi och arbetsterapi. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med stressrelaterade och kroniska sjukdomar.

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Förklara verkningsmekanismer för effektiv och hållbar beteendeförändring vid olika hälsotillstånd 
 • Bedöma individens flexibilitet att ändra beteende utifrån befintlig evidens
 • Planera behandling för en given patient baserad på de terapeutiska processerna inom ACT och identifiera möjliga fallgropar
 • Anpassa behandlingsstrategierna utifrån den egna professionens kunskapsbas
 • Genomföra ett eget beteendeförändringsprojekt samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt
 • Reflektera över eget lärande och behov av fortsatt utveckling

Innehåll

 • Hälsa, levnadsvanor och beteende
 • Effektiva och varaktiga beteendeförändringar samt bedömning av beteendeflexibilitet 
 • ACTiveRehab - en processbaserad klinisk modell
 • Terapeutiskt förhållningssätt utifrån den underliggande teorin inom ACT
 • Vanligt förekomma fallgropar 
 • Personcentrerad gruppintervention som utgår ifrån de terapeutiska processerna inom ACT
 • Evidensbaserade utvärderingsinstrument och aktuell forskning inom området
 • Återkoppling som pedagogiskt verktyg samt kollegial handledning som kvalitetssäkring enligt Portland ACT peer-consultation model

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagarna aktivt tar anvar för sitt lärande. Arbetsformerna som tillämpas är: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, patientfallsdiskussioner i mindre grupper samt upplevelsebaserade workshops som inkluderar rollspel. Därutöver tillkommer webbaserade gruppuppgifter mellan kurstillfällena. Stor vikt läggs vid reflektionsförmåga vad gäller det egna beteendeförändringsprojektet.

Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Bedömning av kunskaper, färdigheter och terapeutiskt förhållningssätt sker genom uppföljande av studieuppgifter och vid slutexaminationen. Examinationen består av en individuell skriftlig case rapport och ett grupparbete.

Kursdeltagare som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för kursdeltagare med funtionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivå på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen sker enligt riktlinjer fastställda av styrelsen för utbildning. 

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Hayes, Dr Steven A Liberated Mind
Strosahl, Kirk; Gustavsson, Thomas; Robinson, Patricia Fokuserad ACT Jameson, Ola
Harris, Russ ACT helt enkelt : en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy
Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv Biguet, Gabriele; Keskinen-Rosenqvist, Riitta; Levy Berg, Adrienne

Förutom obligatorisk/rekommenderad litteratur bygger kursen på aktuella vetenskapliga artiklar, kompendium och delar ur en kommande bok.

Rovner, Graciela ACT och levnadsvanor i förändring: ACTiveRehab som en klinisk modell