Kursplan för

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5 hp

ACT applied to physiotherapy and occupational therapy, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , HT22
Kurskod
9H1064
Kursens benämning
ACT inom fysioterapi och arbetsterapi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-09-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Minst 180 hp från utbildning som leder till arbetsterapeut- eller sjukgymnast/fysioterapeutexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande syfte är att öka kunskap om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och dess terapeutiska processer samt tillämpningen inom fysioterapi och arbetsterapi. Ytterligare ett syfte är att utveckla teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i patientarbete med inriktning mot stressrelaterade och kroniska sjukdomar.

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Förklara verkningsmekanismer för effektiv och hållbar beteendeförändring vid olika hälsotillstånd 
 • Bedöma individens flexibilitet att ändra beteende utifrån befintlig evidens
 • Planera behandling för en given patient baserad på de terapeutiska processerna inom ACT
 • Anpassa behandlingsstrategierna utifrån den egna professionens kunskapsbas
 • Genomföra ett eget beteendeförändringsprojekt samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt
 • Reflektera över eget lärande och behov av fortsatt utveckling

Innehåll

 • Hälsa, levnadsvanor och beteende
 • Effektiva och varaktiga beteendeförändringar samt bedömning av beteendeflexibilitet 
 • ACTiveRehab - en processbaserad klinisk modell
 • Terapeutiskt förhållningssätt utifrån den underliggande teorin inom ACT
 • Personcentrerad gruppintervention som utgår ifrån de terapeutiska processerna inom ACT
 • Evidensbaserade utvärderingsinstrument och aktuell forskning inom området
 • Återkoppling som pedagogiskt verktyg samt kollegial handledning som kvalitetssäkring enligt Portland ACT peer-consultation model

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagarna aktivt tar anvar för sitt lärande. Arbetsformerna som tillämpas är: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, patientfallsdiskussioner i mindre grupper samt upplevelsebaserade workshops som inkluderar rollspel. Därutöver tillkommer webbaserade gruppuppgifter mellan kurstillfällena. Stor vikt läggs vid reflektionsförmåga vad gäller det egna beteendeförändringsprojektet.

Examination

Bedömning av kunskaper, färdigheter och terapeutiskt förhållningssätt sker genom uppföljande av studieuppgifter och vid slutexaminationen.
Examinationen består av en individuell skriftlig case rapport och ett skriftligt grupparbete som presenteras och diskuteras vid ett muntligt examinationsseminarium

Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Deltagare som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamtenstillfälle. Examinator bedömer om en deltagare har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Antalet examinationstillfällen regleras enligt avtal. Tidpunkter för provtillfällen ges vid start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Hayes, Dr Steven A Liberated Mind
Harris, Russ ACT helt enkelt : en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy Pettersson, Kristoffer
Strosahl, Kirk; Gustavsson, Thomas; Robinson, Patricia Fokuserad ACT Jameson, Ola

Förutom obligatorisk/rekommenderad litteratur bygger kursen på aktuella vetenskapliga artiklar och kapital ur böcker.
Mer information ges vid kursstart.