Kursplan för

Gruppbehandling - gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik, 30 hp

Group treatment - its potential for learning and healing with a focus on group processes and group dynamics, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
9H1065
Kursens benämning
Gruppbehandling - gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik
Hp
30 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2021-04-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 180 hp inom vilket det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen i ett människovårdande yrke. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att kursdeltagarna utvecklar kunskap och förståelse för gruppers utvecklingsprocesser, ledarskapets betydelse och tillämpningar i gruppbehandling/gruppsykoterapi. Detta innefattar att kunna planera, genomföra och utvärdera gruppbehandling/gruppsykoterapi samt att reflektera över hur det egna ledarskapet påverkar gruppens process och utveckling. 

Efter genomgången kurs  ska deltagaren kunna: 

 • redogöra för områdets vetenskapliga grund och ha kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • identifiera och förklara gruppers utvecklingsprocesser och motivera för hur ledarskapet påverkas och kan utformas under olika grupptillstånd
 • redogöra för hindrande och underlättande faktorer för kommunikation och interaktion samt förutsättningar för samarbetsallians i gruppen
 • tillämpa specifika gruppterapeutiska faktorer med utgångspunkt i befintlig evidens och beprövad erfarenhet
 • planera för och genomföra gruppbehandling/gruppsykoterapi på ett sådant sätt att gruppens potential som lärande och läkande miljö tas tillvara
 • formulera ett fokus som lämpar sig att arbeta med inom ramen för gruppbehandling/gruppsykoterapi
 • genomföra förberedande intervjuer, göra adekvat bedömning av patientens behov och lämplighet samt informera gruppdeltagarna om vad gruppbehandling/gruppsykoterapi innebär
 • dokumentera, analysera och teoretiskt förankra gruppens betydelse för gruppdeltagarnas utveckling
 • samverka med vårdorganisationer så att förutsättningar för gruppbehandling/gruppsykoterapi kan skapas
 • inta en kritisk hållning till sitt eget arbete och reflektera över eget lärande, möjligheter och begränsningar i behandlings/terapisituationen samt behov av fortlöpande utveckla sin kompetens. 

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Teori och metod i gruppbehandling och gruppsykoterapi, 15.0 hp

Betygsskala: GU
 • Gruppens betydelse i människans liv, dess egenskaper och processer
 • Evolutions- och socialpsykologiska perspektiv på gruppdynamik
 • Grupp och organisation utifrån systemteori och gruppanalys
 • Gruppdynamik och grupprocesser, gruppens olika utvecklingsfaser
 • Gruppterapeutiska och gruppspecifika faktorer
 • Kommunikation och interaktion, destruktiva grupprocesser
 • Genus och kulturella aspekters påverkan på gruppdynamik
 • Gränsdragning mellan psykoedukation i grupp och gruppsykoterapi
 • Rollteori och ledarskap, en introduktion
 • Aktuell forskning om gruppbehandling, metoder för kvalitetssäkring och kliniska utvärderingsinstrument

Rollen som gruppledare/gruppsykoterapeut, 15.0 hp

Betygsskala: GU
 • Rollteori och ledarskap, fördjupning
 • Urval och gruppsammansättning samt genomförande av förberedande intervjuer
 • Gruppsammanhållning och terapeutisk allians i gruppen
 • Handledning på att leda gruppbehandling/gruppsykoterapi
 • Deltagande i reflektionsgrupp

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att kursdeltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, gruppdiskussioner och praktiska/upplevelsebaserade övningar. Kollegial feedback/per-review tillämpas i flera moment. 

Därutöver ska kursdeltagarna inom ramen av kursen genomföra en gruppbehandling eller grupppsykoterapi som bör omfatta 14-20 tillfällen. Den ska genomföras på kursdeltagarens ordinarie arbetsplats. Handledning på ovannämnd gruppbehandling eller gruppsykoterapi sker i mindre grupper om 3-5 deltagare. Ytterligare ett inslag i kursen är deltagande i reflektionsgrupp där deltagarna ges tillfälle att reflektera över utbildningsgruppens processer i sin helhet, liksom sin egen del i dessa. Reflektion tillsammans med andra bidrar till fördjupning av kursens innehåll.

Obligatoriska utbildningsinslag:
Närvaro vid schemalagda föreläsningar/seminarier
Aktivt deltagande i handlednings- och reflektionsgrupp
Aktiv deltagande i praktiska/upplevelsebaserade övningar 
Inlämning av skriftliga uppgifter

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att kursdeltagarna inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1 Teori och metod  i gruppbehandling/gruppsykoterapi, 15 hp

 • Skriftligt fördjupningsarbete som belyser ett centralt tema i kursen och genomförs i grupper om 2-3 deltagare. Arbetet redogörs och försvaras vid ett muntligt seminarium.
 • Leda ett litteraturseminarium som utgår ifrån kurslitteraturen och genomförs parvis.

Moment 2 Rollen som gruppledare/gruppsykoterapeut, 15 hp

 • Bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt sker fortlöpande i samband med handledning på genomförande av gruppbehandling/gruppsykoterapi. Särskild vikt läggs vid att kunna integrera kunskaper, färdigheter och förhållningssätt samt att kunna ta emot handledning och reflektera över handledningsprocessen.  
 • Individuell skriftlig rapport av den genomförda gruppbehandling eller gruppsykoterapi och av handledningsprocessen. Vikt läggs vid teoretisk förankring i kursens litteratur och reflektioner kring eget lärande.

Antalet examinationstillfällen regleras enligt avtal.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

AGAZARIAN, YVONNE M.. GANTT SYSTEMS-CENTERED TRAINING : an illustrated guide for applying a theory of living human systems.
Brown, Nina W. (old Dominion University Psychoeducational groups - process and practice
Craig D. Parks; Giorgio A. Tasca The psychology of groups: The intersection of social psychology and psychotherapy research [Elektronisk resurs]
Sandahl, Christer Why group therapy works and how to do it : a guide for health and social care professionals [Elektronisk resurs]

Referenslitteratur/rekommenderad litteratur

Below, Camilla von Anknytning i psykoterapi
Bieling, Peter J.; McCabe, Randi E.; Antony, Martin M. Cognitive-behavioral therapy in groups
Paul L. Hewitt; Samuel F. Mikail; Giorgio A. Tasca Group psychodynamic-interpersonal psychotherapy [Elektronisk resurs]
Lorentzen, Steinar Group Analytic Psychotherapy : Working with affective, anxiety and personality disorders [Elektronisk resurs]
Lorentzen, Steinar Fokusert gruppeanalytisk psykoterapi : en integrasjon av klinisk erfaring og forskning
Schlapobersky, John R. From the couch to the circle : group-analytic psychotherapy in progress [Elektronisk resurs]
Sochting, Ingrid. Cognitive Behavioral Group Therapy Challenges and Opportunities [Elektronisk resurs]
Widlund, Inge Den analytiska gruppen[Elektronisk resurs] : gruppanalys i teori och praktik
Yalom, Irvin D.; Leszcz, Molyn The theory and practice of group psychotherapy