Kursplan för

Diabetes i primärvården- Fördjupning, 7,5 hp

Diabetes in Primary Health Care- in depth, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
9H1069
Kursens benämning
Diabetes i primärvården- Fördjupning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-04-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska som har gått Diabetes i primärvården (7,5hp) eller motsvarande och har arbetat med personer med typ 2 diabetes i primärvården för minst 1 år och minst 20% av tjänsten. Intyget från verksamhetschefen är ett krav.

Mål

Lärandemål
Kunskap och förståelse

Efter godkänd i kursen ska deltagarna kunna:

 • beskriva och resonera om levnadsvanor och dess betydelse vid prediabetes och diabetes
 • förklara olika behandlingsalternativ till personer med typ 2 diabetes
 • redogöra för diabeteskomplikationer och förbyggande åtgärder

 
Färdighet och förmåga
Efter godkänd i kursen ska deltagarna kunna:

 • argumentera för olika behandlingsformer vid diabetes
 • planera och implementera omvårdnadsplan för personer med typ 2 diabetes och komplikationer. 
 • tillämpa vuxenpedagogiken och applicera kunskaperna i patientutbildning, såväl individuellt som i grupp
 • tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med personer med typ 2 diabetes
 • Stödja personer med typ 2 diabetes i användning av digitala verktyg för egenvård. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd i kursen ska deltagarna kunna:

 • reflektera över personcentrerat förhållningssätt och dess påverkan på egenvård hos personer med typ 2 diabetes
 • reflektera över psykosociala och kulturella aspekter hos personer med typ 2 diabetes, och dess påverkan på egenvård

Innehåll

Följande områden tas upp mer ingående med fokus på diabetes i primärvård:

 • Behandlingsmål, behandlingsformer och behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes
 • Mötet med personer med diabetes i vården (individuellt och grupper), pedagogik, egenvård och beteendeförändring
 • Psykosociala aspekter
 • Personcentrerat förhållningsätt, kommunikation och samtalsteknik
 • Sällsynta diabetesrelaterade komplikationer, förebyggande, utredning, och behandling
 • Hjärtkärl- och strokekomplikationer vid diabetes
 • Att leva med diabeteskomplikationer: Stöd i vardagen för personer med diabeteskomplikationer.
 • Prediabetes: Screening, behandling och uppföljning
 • E-hälsa, ny teknik för egenvård vid diabetes.
 • Anhöriga till personer med typ 2 diabetes i primärvården
 • Graviditetsdiabetes

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfallsdiskussion i grupp och hemuppgifter.
Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Examination sker kontinuerligt (formativt) under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp, samt i form av en hemexamination som bygger på att förvärvade kunskaper används i egen klinisk verksamhet. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningssituation.

Summativ examination sker i slutet av kursen genom skriftligt individuellt prov med kortsvarsfrågor. Samtliga delmoment och skriftligt individuellt prov skall vara godkända för att kursen som helhet ska godkännas.

Antal examinationstillfällen regleras enligt avtal.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteraturen

Karin Wikblad
Omvårdnad vid diabetes
Lund: Studentlitteratur; Stockholm: Vårdförbundet, 2006 - 360 s.
ISBN:91-44-03539-X (Studentlitteratur) LIBRIS-ID:10071659

Rekommenderad litteratur

American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes