Kursplan för

Vaccinering i praktiken, 3 hp

Vaccination in Practice, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , HT21
Kurskod
9K2010
Kursens benämning
Vaccinering i praktiken
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2013-11-28
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2014-10-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterske- eller läkarexamen.

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för de viktigaste immunologiska principerna som utgör grunden för vaccinering
 • i samband med vaccinationsfrågeställningar själv ta ställning till de indikationer respektive kontraindikationer för samtliga i dag förekommande profylaktiska vaccinationer i Sverige.

Färdighet och förmåga

 • Självständigt bedöma och motivera indikation för och därefter ordinera pneumokock- och influensavaccination till vuxna.
 • Bedöma behov av komplettering hos ofullständigt vaccinerade barn.
 • Informera om biverkningar och bemöta vaccinationsoro med större trygghet.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Vaccinationsimmunologi
 • Influensavaccinering
 • Pneumokockvaccinering
 • Barnvaccinationsprogrammet
 • Vaccinationer inom skolhälsovården
 • Allergier
 • Biverkningar
 • Intervall mellan vacciner
 • Särskilda patientgrupper och vaccinering
 • Injektionsteknik och förvaring

Arbetsformer

Kursen utgörs av två separata block om 3 respektive 2 dagar. Det första blocket utgörs främst av föreläsningar och faktagenomgångar.
I mellanperioden arbetar studenterna självständigt med utdelade uppgifter utifrån ”fallbeskrivningar” och frågeställningar.
Det andra blocket utgörs framförallt av interaktion mellan studenterna sinsemellan och med lärarna utifrån det självständiga arbetet i mellanperioden. Gemensamma redovisningar och interaktiva moment kommer att ingå.

Obligatorisk närvaro
Närvaro vid diskussioner och under föreläsningar krävs för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Vid frånvaro en hel dag eller mer så får detta kompletteras vid nästa kurstillfälle.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:

 • Fallbaserade grupparbeten som redovisas muntligt vid seminarium.
 • Skriftligt individuellt prov. Alla deltagare skriver ett anonymt diagnostiskt prov den första kursdagen. Provet återkommer och avslutar kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: Svenska

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Smittskyddsinstitutets hemsida
Smittskydd Stockholms hemsida
Vaccination av barn : det svenska vaccinationsprogrammet : en kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
Vacciner till barn : skyddseffekt och biverkningar : en systematisk litteraturöversikt
Vaccines Plotkin, Stanley A.; Orenstein, Walter A.; Offit, Paul A.
Läkemedelsboken [Elektronisk resurs].
Folkhälsomyndighetens hemsida