Kursplan för

Vaccinering i praktiken, 3 hp

Vaccination in Practice, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , HT21
Kurskod
9K2010
Kursens benämning
Vaccinering i praktiken
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2013-11-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden MedS
Senast reviderad
2020-12-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterske- eller läkarexamen.

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för alla vacciner som används i Sverige och dess effekt, biverkningar och basal immunologi.
 • redovisa de viktigaste immunologiska principerna som utgör grunden för vaccinering

Färdighet och förmåga

 • bedöma behov av komplettering hos ofullständigt vaccinerade barn.
 • söka och kritiskt källgranska vaccininformation
 • bemöta vaccinationsoro och tveksamhet

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Vaccinationsimmunologi
 • Influensavaccinering
 • Pneumokockvaccinering
 • Barnvaccinationsprogrammet
 • Vaccinationer inom elevhälsan
 • Övriga vacciner tex TBE, varicella zoster, hepatit A, gula febern, covid-19
 • Allergier
 • Biverkningar
 • Intervall mellan vacciner
 • Särskilda patientgrupper och vaccinering

Arbetsformer

Kursen utgörs av två separata undervisningsblock . Det första blocket utgörs främst av föreläsningar och faktagenomgångar.
I mellanperioden arbetar studenterna självständigt med   en fördjupningsuppgift.
Det andra blocket utgörs framförallt av interaktion mellan studenterna sinsemellan och med lärarna utifrån faktagenomgångarna och  det självständiga arbetet i mellanperioden. Gemensamma redovisningar, falldiskussioner  och interaktiva moment kommer att ingå.

Alla deltagare skriver ett anonymt diagnostiskt prov den första kursdagen. Samma prov återkommer och avslutar kursen.

Obligatorisk närvaro
Närvaro vid diskussioner och under föreläsningar krävs för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Vid frånvaro en hel dag eller mer så får detta kompletteras vid nästa kurstillfälle.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:

 • Inlämnad komplett skriftlig fördjupningsuppgift.
 • Skriftligt individuellt prov. (se ovan). Innehåll likvärdigt/samma som diagnostiska provet dag1.

Underlag för ordinationsrätt
Godkänd kurs kan användas som underlag av verksamhetschef att ge ordinationsrätt för pneumokock- och influensa, hepatit B, tbc-, difteri- och tetanusvaccination till vuxna, för sjuksköterskor som saknar den formella kompetensen, enligt Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2018:43.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: Svenska

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Smittskydd Stockholms hemsida
Folkhälsomyndighetens hemsida
Carlsson, Rose-Marie; Silfverdal, Sven-Arne Vaccination av barn och ungdomar

Referenslitteratur

Plotkin's vaccines Plotkin, Stanley A.; Orenstein, Walter A.; Offit, Paul A.; Edwards, Kathryn M.