Kursplan för

Barnendokrinologi, 15 hp

Paediatric endocrinology, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT21
Kurskod
9K6014
Kursens benämning
Barnendokrinologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-06-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2020-10-14
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 hp, av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt yrkeserfarenhet inom barnendokrinologi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E samt enligt avtal.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter vid omvårdnad av endokrina sjukdomar och utredningar hos barn och ungdomar.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

  • analysera och förklara normal tillväxt och pubertet
  • analysera och förklara grundläggande faktorer till endokrina avvikelser hos barn och ungdomar
  • förstå och förklara bakgrunden till endokrina diagnoser och omvårdnadsbehov vid utredningar och behandling
  • analysera och identifiera omvårdnadsbehov vid komplexa endokrina sjukdomstillstånd
  • bedöma kroppslig utveckling hos barn och ungdomar
  • genomföra ordinerad behandling vid komplexa sjukdomstillstånd samt utvärdera och följa upp effekter och omvårdnadsbehov av dessa
  • förmedla kunskaper muntligen och skriftligen inom området barnendokrinologi till medarbetare och studenter
  • söka, analysera och reflektera över relevant omvårdnadsvetenskap inom ämnesområdet
  • förstå vikten av ett etiskt förhållningssätt och psykologiskt omhändertagande av barn och ungdomar

Innehåll

Kursen består av 2 moment:

Barnendokrinologi moment 1, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar den normala fysiologiska funktionen och avvikelser i de endokrina organen samt dess sjukdomar, omvårdnad vid utredningar och behandling samt omvårdnadsbehov.


Barnendokrinologi moment 2, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar fördjupad specialistkunskap inom barnendokrinologi och post-onkologisk behandling, dess omvårdnad och omvårdnadsbehov vid utredningar och behandling inom tyreoideasjukdom, onkologisk behandling och dess inverkan på tillväxt och endokrina funktioner, salt och vattenbalans, kalcium och fosfatreglering, normal och avvikande könsdiffersieirng, obesitas, metabola systemet och skelettdysplasi.


Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar och studentaktiverande undervisning. Undervisningen ges vid fyra tillfällen (två dagar per tillfälle) under kursen och innehållet i föreläsningarna ligger till grund för grupparbeten och seminarier. Den schemalagda undervisningen är därför obligatorisk. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. 

Examination

Examination sker i form av  en individuellt utformad skriftlig inlämningsuppgift utifrån fiktiva patientfall som följs upp i en gruppdiskussion.

Antalet examinationstillfällen regleras i avtalet.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Undervisning sker på svenska.

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska förekommer.

Werner (red.), Sigbritt Endokrinologi
Advanced practice in endocrinology nursing Llahana, Sofia V.; Follin, Cecilia; Yedinak, Christine; Grossman, Ashley; Davies, Kate; Keil, Margaret F.
Geffner, Mitchell E.; Allen, David B.; Kappy, Michael S. Principles and Practice of Pediatric Endocrinology [Elektronisk resurs]
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Jägervall, Martin; Norman, Mikael
Klinisk endokrinologi Sjöberg, Stefan; Mattsson, Cecilia
Övrig litteratur i form av vetenskapliga artiklar och vårdprogram fås via länkar i Canvas