Kursplan för

Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, 15 hp

Perioperative care in pediatric surgery, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT19 , HT19
Kurskod
9K6029
Kursens benämning
Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2017-04-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2018-02-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård samt minst ett års arbetserfarenhet från pediatrisk operationsverksamhet.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska uppnå en fördjupad kunskap och kompetens inom perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara och beskriva grundläggande bakomliggande faktorer inom perioperativ omvårdnad i samband med pediatrisk kirurgi
 • Identifiera och förklara bakgrunden till de kirurgiska diagnoserna och dess behandling
 • Identifiera och analysera perioperativa vårdbehov vid komplex pediatrisk kirurgi
 • Planera, genomföra samt utvärdera den perioperativa processen i samband med komplex kirurgi
 • Sammanfatta, rapportera och förklara området perioperativ operationssjukvård inom pediatrisk kirurgi till medarbetare och studenter
 • Bedöma och analysera avvikelser inom den perioperativa operationssjukvården i samband med pediatrisk kirurgi
 • Analysera och reflektera över relevant vetenskap, beprövad erfarenhet och ett etiskt förhållningssätt samt se dess samband och betydelse för operationssjuksköterskeprofessionen

 

Verksamhetsintegrerat lärande i pediatrisk kirurgi, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar:  Verksamhetsintegrerat lärande i pediatrisk kirurgi 7.5 hp

 • förberedelse/genomförande/utvärdering av större och komplexa kirurgier
 • perioperativ operationssjukvård inom spädbarnskirurgi
 • utbildnings- och kommunikativa uppgifter i förhållande till operationsingreppet för barn och närstående

Teori inom pediatrisk operationssjukvård, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Moment två behandlar:

Teori inom pediatrisk operationssjukvård 7.5 hp

 • omvårdnadsprocessen och dokumentation
 • specifik omvårdnad vid operationer av barn i olika åldrar
 • etiskt förhållningssätt i samband med perioperativ omvårdnadTeori inom pediatrisk operationssjukvård

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar och studentaktiverande undervisnings- och arbetsformer (enskilt, i grupp och i seminarieform).
För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer en webbaserad lärplattform att användas.

Arbete i grupp, aktivt deltagande vid seminarier och närvaro vid samtliga schemalagda gruppträffar är obligatoriskt. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Under den verksamhetsintegrerade utbildningen ingår handledning, obligatorisk interprofessionell träning och reflektion individuellt och i grupp.

Examination

Moment 1: Verksamhetsintegrerat lärande i pediatrisk kirurgi 7.5 hp

Momentet har delexaminationer bestående av individuell målbeskrivning för det verksamhetsförlagda lärandet, patientfallsreflektioner, interprofessionellt lärande samt klinisk färdighetsbedömning.

Moment 2: Teori inom pediatrisk operationssjukvård 7.5 hp

Momentet har delexaminationer bestående av projektgrupper (peer learning), individuella arbeten vilka utgår från patientfall och specifika frågeställningar. Slutexaminationen består av självskattning (self assessment) där studenten kritiskt granskar och reflekterar över sitt eget kunskapsinhämtande utifrån kursmålen och operationssjuksköterskeprofessionens specifika kunskapsområden samt kamratgranskning (peer review).

Studenten ska ha uppfyllt kraven för moment som ingår för att erhålla godkänt på kursen som helhet.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare ett examinationstillfälle. Student som saknar godkänt resultat efter två genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller om kursen ges flera gånger.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk.

 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Myklestul Dåvøy, Grethe; Hege Eide, Petrin; Hansen, Ingeborg Operationssjukvård
Rothrock, Jane C.; McEwen, Donna R. Alexander's care of the patient in surgery
Grottes barnkirurgi och barnurologi Christofferson, Rolf; Läckgren, Göran; Stenberg, Arne
Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi Frenckner, Björn; Hirsch, Georg; Wester, Tomas; Åstrand, Per
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad Omvårdnad
Sarvimäki, Annelid 1947-; Stenbock-Hult, Bettina Omvårdnadens etik : sjuksköterskan och det moraliska rummet