Kursplan för

Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, 15 hp

Perioperative care in pediatric surgery, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT19 , HT19
Kurskod
9K6029
Kursens benämning
Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2017-04-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2018-10-29
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård samt minst ett års arbetserfarenhet från pediatrisk operationsverksamhet.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren ska uppnå kompetens för att med ett professionellt förhållningssätt självständigt kunna bedriva och leda ett hållbart perioperativt omvårdnadsarbete inom pediatrisk kirurgi.

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse
- förklara och beskriva grundläggande bakomliggande faktorer inom perioperativ omvårdnad i samband med pediatrisk kirurgi
- identifiera och förklara bakgrunden till kirurgiska diagnoser inom pediatrik och dess behandling
- identifiera och analysera perioperativa vårdbehov vid komplex pediatrisk kirurgi

Färdighet och förmåga
- planera, genomföra samt utvärdera den perioperativa omvårdnadsprocessen i samband med komplex pediatrisk kirurgi
- sammanfatta, rapportera och förklara området perioperativ operationssjukvård inom pediatrisk kirurgi till medarbetare och andra deltagare och/eller studenter
- bedöma och analysera avvikelser inom den perioperativa operationssjukvården i samband med pediatrisk kirurgi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och reflektera över relevant vetenskap, beprövad erfarenhet och ett etiskt förhållningssätt samt se dess samband och betydelse för operationssjuksköterskeprofessionen
-visa på ett etiskt förhållningssätt relevant för yrkesutövningen

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Teori inom pediatrisk operationssjukvård, 7.5 hp

Betygsskala: GU

-teori och specifik omvårdnad inom pediatrisk operationssjukvård

-patofysiologi och behandling av pediatriska kirurgiska sjukdomar

-omvårdnadsprocessen och dokumentation

Klinisk utbildning inom pediatrisk kirurgi, 7.5 hp

Betygsskala: GU

- pre, intra. och postoperativ operationssjukvård inom pediatrisk kirurgi

- förberedelse/genomförande/utvärdering av större och komplexa kirurgier

- utbildnings- och kommunikativa uppgifter i förhållande till operationsingreppet för barn och närstående

- etiskt förhållningssätt i samband med perioperativ omvårdnad

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar och studieaktiverande undervisnings- och arbetsformer (enskilt, i grupp och i seminarieform).
För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer en webbaserad lärplattform att användas.

Arbete i grupp, aktivt deltagande vid seminarier och närvaro vid samtliga schemalagda gruppträffar är obligatoriskt. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället.

Under det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL) ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som inkluderar handleding, interprofessionell träning och reflektion individuellt och/eller i grupp.

Examination

Moment 1: Teori inom pediatrisk operationssjukvård 7,5 hp
Momentet har delexaminationer bestående av projektgrupper (peer learning), individuella arbeten, vilka utgår från patientfall och specifika frågeställningar. Slutexaminationen består av självskattning (self assessment) där deltagaren kritiskt granskar och reflekterar över sitt eget kunskapsinhämtande utifrån kursmålen och operationssjuksköterskeprofessionens specifika kunskapsområden samt kamratgranskning (peer review) 

Moment 2: Klinisk utbildning inom pediatrisk kirurgi 7,5 hp
Momentet har delexaminationer bestående av individuell målbeskrivning för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) / verksamhetsintegrerad lärande (VIL), patientfallsreflektioner, samt klinisk färdighetsbedömning

deltagaren ska ha uppfyllt kraven för moment som ingår för att erhålla godkänt på kursen som helhet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är obligatorisk.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Myklestul Dåvøy, Grethe; Hege Eide, Petrin; Hansen, Ingeborg Operationssjukvård
Rothrock, Jane C.; McEwen, Donna R. Alexander's care of the patient in surgery
Grottes barnkirurgi och barnurologi Christofferson, Rolf; Läckgren, Göran; Stenberg, Arne
Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi Frenckner, Björn; Hirsch, Georg; Wester, Tomas; Åstrand, Per
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad Omvårdnad
Sarvimäki, Annelid 1947-; Stenbock-Hult, Bettina Omvårdnadens etik : sjuksköterskan och det moraliska rummet