Kursplan för

Medicinsk elevhälsa för rektorer, 7,5 hp

Student health for school principals, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , VT23
Kurskod
9K6039
Kursens benämning
Medicinsk elevhälsa för rektorer
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2021-05-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Särskild behörighet enligt avtal.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna:
 

 • förstå och tillämpa vilka delar av hälso- och sjukvårdslagen, sekretesslagstiftningen, smittskyddslagen och patientsäkerhetslagen som reglerar verksamheten i den medicinska delen av elevhälsan (EMI)
 • beskriva rektorns roll i att leda EMI:s förebyggande hälsoprogram samt de av skollagens föreskrivna kontroller
 • förstå hur elevhälsan kan bidra till att utforma effektiva stödinsatser till elever med somatiska, neuropsykiatriska eller andra hälsoproblem
 • beskriva och förstå principerna för samverkan mellan EMI, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten för elever som är i behov av sådana insatser
 • förstå och kunna tillämpa principerna för universella, riktade och specifika hälsofrämjande och förebyggande insatser på gruppnivå

Innehåll

Kursen innehåller följande:
 

 • elevhälsans lagstadgade uppgifter och hur dessa kan genomföras (dessa är enligt skollagen hälsosamtal, hälsokontroller, vaccinationer samt enklare sjukvård)
 • fånga upp och värdera skolsvårigheter av neuropsykiatrisk och medicinsk natur som funktionsnedsättningar till följd av neuropsykiatrisk problematik, kognitiva svårigheter eller resttillstånd pga sjukdomar och deras behandling 
 • psykiska symtom som har samband med nedstämdhet, ångest, självskade- och annat utåtagerande beteende samt missbruk och ätstörningar
 • hälsoproblem hos barn som far illa eller riskerar att fara illa
 • grundläggande folkhälsovetenskap och principerna för hälsofrämjande och förebyggande insatser och program i skolan
 • lagstiftning som styr och påverkar medicinska elevhälsans arbete
 • principerna för sekretess, dokumentation samt samverkan med socialtjänsten
 • barnkonventionen

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuell inläsning av delar av det teoretiska underlaget i kursboken åtföljt av tillhörande kunskapsprov. Kunskapsprovet omfattar utbildningens faktamoment såsom lagstiftning och övrig kurslitteratur.

Kursen bygger på seminarieövningar kring de ingående kursmomenten. Seminarieövningarna inleds med en föreläsning som fördjupar och problematiserar det aktuella ämnet. Efter föreläsningen får kursdeltagarna förslag till uppgifter och frågeställningar som sedan diskuteras i seminarieform. Seminarieövningarna med inledande föreläsning äger rum digitalt en gång i veckan. Under utbildningen ordnas två fysiska möten i form av veckoslutsinternat.

Seminarieövningarna och de två internaten är obligatoriska kursmoment.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Examination sker i form av skriftligt individuellt kunskapsprov, inlämnade seminarieuppgifter och dokumenterad medverkan vid de digitala föreläsningarna/seminarierna.

Antalet examinationstillfällen regleras i avtalet.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska kan förekomma.

Milerad, Josef; Swensson, Mats; Solders Wändahl, Ylva Leda och organisera medicinsk elevhälsa : handbok för vårdgivare, skolledare och verksamhetschefer
Evidensbaserad elevhälsa Milerad, Josef; Lindgren, Carl