Kursplan för

Evidensbaserad psykiatri, 7,5 hp

Evidence-based psychiatry, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , VT10 , HT10 , VT12 , HT12 , HT17 , HT18 , VT19 , HT19 , VT21
Kurskod
9K8029
Kursens benämning
Evidensbaserad psykiatri
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2009-06-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-12-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt yrkeserfarenhet från psykiatri, socialtjänst eller beroendevård.

Mål

Mål
Kursen syftar till att ge deltagarna teoretisk kunskap om psykisk sjukdom, hur den ter sig för individen själv och omgivningen, samt juridiska och organisatoriska förutsättningar för vården. Dessutom syftar kursen till att deltagarna ska utveckla praktiska färdigheter att kunna uppmärksamma psykisk ohälsa, stödja att klienten erhåller adekvat vård och att dennes autonomi stärks.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
  • Förstå och ha kunskap om psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder, neurovetenskapliga aspekter av detta och den evidensbaserade psykosociala/farmakologiska behandlingen av specifika psykiatriska tillstånd.
  • Förstå och ha kunskap kring beroendelära, hjärnans belöningssystem och den evidensbaserade psykosociala/farmakologiska behandlingen vid missbruk/beroende.
  • Kunna redogöra för och förstå hur man med ny kunskap kan arbeta med en evidensbaserad psykiatrisk vård och behandling.
  • Ha god kännedom om det samspel som krävs mellan olika huvudmän för att arbeta inom integrerad psykiatri med patienter som både missbrukar och har en psykisk sjukdom.
Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:
  • Bidra till effektivare samverkan mellan olika aktörer kring personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder och deras närstående.
  • Förstå och kunna stödja evidensbaserade psykosociala och farmakologiska behandlingar vid psykisk sjukdom.
  • Vara insatt i den aktuella forskningen inom området.
Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
  • Ha kunskap om patienters och närståendes perspektiv på psykisk sjukdom och behandling.

Innehåll

Kursen omfattar undervisning om de vanligaste psykiatriska sjukdomsgrupperna, inklusive beroendelära, med avseende på etiologi, diagnostik, behandling, omvårdnad och bemötande. Den subjektiva upplevelsen av psykisk ohälsa och vårderfarenheter (brukar- och anhörigperspektiv) integreras med teoretisk kunskap. En orientering om juridik, etik och den lokala organisationen av psykiatrin ingår slutligen.

Arbetsformer

Kursen ges i form av blandad undervisning, dvs att deltagarna genom självstudier arbetar med viss del av kursen via litteratur och inspelade föreläsningar över internet och genom undervisning i realtid i form av seminarier, gruppövningar och föreläsningar arbetar med andra delar av kursen. Utöver inspelade föreläsningar genomförs även kunskapsstödjande test över internet inför varje schemalagt undervisningstillfälle. Kursen omfattar fem schemalagda kurstillfällen.

Examination

Examinationerna sker individuellt genom kunskapstest och i grupp i form av en skriftlig rapport som ska diskuteras gemensamt.

Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga kursdagar. Vid enstaka frånvaro kan möjlighet ges till komplettering under kursens gång. Kompletteringen görs individuellt.

Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Vid Underkänd ges ytterligare ett examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Vid en eventuell nedläggning av kursen, kommer examination att tillhandahållas ett år efter.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Gabrielsson, Sebastian; Ejneborn Looi, Git-Marie Bemötande i psykiatrin : möten som främjar återhämtning
Hammarberg, Anders; Romberg, Karin För mycket för ofta : effektiva metoder för måttligt drickande
Herlofson, Jörgen MiniPsykiatri
Psykiska funktionshinder : stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar Mellgren, Zophia; Lundin, Lennart
Sörngård, Katarina A. Autismhandboken : strategier för ökad livskvalitet
Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på en webbaserad lärplattform som används i kursen, utöver det som nämns här