Kursplan för

KBT-behandling av alkoholproblem med fokus på kontrollerat drickande, 5 hp

Behavioral Self Control Training, BSCT, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT18 , VT20
Kurskod
9K8058
Kursens benämning
KBT-behandling av alkoholproblem med fokus på kontrollerat drickande
Hp
5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-03-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-08-29
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller examen inom socialtjänstens yrken och med möjlighet att tillämpa metoden under kursens gång.

Mål

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

  • Redogöra för hur en KBT-behandling med fokus på kontrollerat drickande genomförs
  • Reflektera över vilka individer metoden kan vara lämplig för, samt kontraindikatorer till denna typ av behandling
  • Självständigt genomföra kartläggning (fokus på tolkning av och återkoppling på kartläggningsresultaten) inför en KBT-behandling med fokus på kontrollerat drickande

Innehåll

Behavioral Self Control Training (BSCT) är en manualbaserad behandlingsmodell som utgår från kognitiv beteendeterapi. BSCT syftar till att ge färdigheter att identifiera och hantera riskfaktorer för problematisk alkoholkonsumtion samt färdigheter för att uppnå målsättningen kontrollerad alkoholkonsumtion. BSCT är utvärderad i ett antal randomiserade studier för olika populationer av patienter med alkoholproblem och bedöms ha god evidens.
 
Kursen ger kunskap om:

  • Grundläggande begrepp inom inlärningsteori
  • Grundläggande teori till KBT-behandling
  • Specifik teori relaterad till behandling med BSCT och kunskap om hur behandlingsmanualen tillämpas i kliniskt arbete

Arbetsformer

Kursen genomförs med teoretisk och praktisk undervisning under tre heldagstillfällen där deltagarna bjuds in till aktiv diskussion. Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna självständigt med sin examinationsuppgift.

Examination

Examinationen görs individuellt, och består av två delar. Den ena delen är en fallbeskrivning, som används i undervisningen under den sista kursdagen, och den andra delen består av kunskapsfrågor. Examinationen avser att bedöma deltagarens färdigheter i att använda BSCT i klinisk praktik. 

För godkänt betyg, gäller närvaro samtliga dagar samt godkända examinationer. Vid frånvaro under någon av kursdagarna, kan studenten ta igen tillfället nästa gång kursen ges.

Vid frånvaro delar av en kursdag, kan möjlighet ges till komplettering under kursens gång. Kompletteringen görs individuellt. 

Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Vid Underkänd ges ytterligare ett examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Alcohol consumption and symptoms as predictors for relapse of DSM-5 alcohol use disorder Tuithof, M; Ten Have, M; van den Brink, W; Vollebergh, W; de Graaf, R 140 (2014) s. 85-91

Hammarberg, Anders; Wallhed Finn, Sara Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker
Initial preference for drinking goal in the treatment of alcohol problems: II. Treatment outcomes Adamson, SJ; Heather, N; Morton, V; Raistrick, D; UKATT Research Team 452 (2010) s. 136-42

Jan, van Amsterdam; Wim, van Den Brink Reduced-risk drinking as a viable treatment goal in problematic alcohol use and alcohol dependence Vol.27(11) (2013) :November, pp.987-997

Mann, Karl; Aubin, Henri-Jean; Witkiewitz, Katie Reduced Drinking in Alcohol Dependence Treatment, What Is the Evidence? Vol.23(5) (2017) :December 2017, s. pp.219-230

Predicting persistency of DSM-5 alcohol use disorder and examining drinking patterns of recently remitted individuals: a prospective general population study Tuithof, M; Ten Have, M; van den Brink, W; Vollebergh, W; de Graaf, R 108 (2013) :12, s. 2091-9

Project MATCH Research Group Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: treatment main effects and matching effects on drinking during treatment 59 (1997) :6, s. 631-9

Wallhed Finn, S; Bakshi, AS; Andréasson, S Alcohol consumption, dependence, and treatment barriers: perceptions among nontreatment seekers 49 (2014) :6, s. 762-769

Artiklar tillkommer under kursens gång och kommer att läggas upp på en webbaserad lärplattform som används i kursen strax före kursstart.

Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet är på engelska.

Rekommenderad kurslitteratur

Hammarberg, Anders; Romberg, Karin För mycket för ofta : effektiva metoder för måttligt drickande