Kursplan för

Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik, 7,5 hp

Diabetic eye care - image documentation, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT14 , HT16 , HT19
Kurskod
9K8059
Kursens benämning
Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-03-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-08-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Totalt minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt Oftalmologi för sjuksköterskor eller motsvarande om minst 30 hp. Alternativt magisterexamen i optometri. Alternativt läkarexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • förklara hur diabetes kan påverka ögonen och den totala synupplevelsen
  • identifiera olika diabetiska näthinneförändringar utifrån ögonbottenfotografier
  • jämföra svårighetsgraden av olika diabetiska näthinneförändringar
  • analysera, bedöma och värdera fototeknik och dokumentation av ögonbottenbilder
  • motivera vikten av att tidigt upptäcka diabetiska förändringar i ögat och hur detta påverkar behandling

Innehåll

Kursen behandlar ämnet ur två olika perspektiv:
1) Diabetes: patofysiologi, diagnos, behandling och omvårdnad.
2) Ögat: diabetesspecifika förändringar i ögat framförallt näthinnan, speciell undersökningsmetodik framförallt fotodokumentation inklusive fototeknik, handläggning, farmakologiska och kirurgiska behandlingsmetoder.

Arbetsformer

Undervisningen sker på modifierad distans med självstudier utifrån föreläsningar, litteraturhänvisningar och inlämningsuppgifter. Kursträffar med föreläsningar, grupparbeten och seminarier sker på kursorten.

Vid seminarier och grupparbeten är närvaron obligatorisk. Vid frånvaro från obligatoriska moment ska studenten göra en ersättningsuppgift.

Examination

Kursen examineras genom aktiv medverkan vid seminarier, inlämningsuppgifter, skriftlig individuell tentamen samt muntlig tentamen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Alvarsson, Michael; Röhl, Annika Diabetes
Saxena, Sandeep. Diabetic retinopathy
Lumbroso, Bruno; Rispoli, Marco; Savastano, Maria Cristina Diabetic retinopathy
Clinical Strategies in the Management of Diabetic Retinopathy [Elektronisk resurs] : A step-by-step Guide for Ophthalmologists Bandello, Francesco.; Zarbin, Marco Attilio.; Lattanzio, Rosangela.; Zucchiatti, Ilaria.
Heise Löwgren, Camilla Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. 2019.