Kursplan för

Neuropsykofarmakologi för psykologer, 7,5 hp

Neuropsychopharmacology for psychologists, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT16 , VT19 , VT24
Kurskod
9K8069
Kursens benämning
Neuropsykofarmakologi för psykologer
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-12-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-09-28
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykolog. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Mål

Efter kursen förväntas deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för grundläggande begrepp inom farmakologi såsom absorption, distribution, eliminering, biologisk tillgänglighet, affinitet, agonister, antagonister och dos-effektsamband, samt hur läkemedel interagerar med varandra.
  • redogöra för de olika stegen i neurotransmissionen, samt lista olika neurotransmittorer och läkemedel som påverkar dessa.
  • redogöra för läkemedel/läkemedelsgrupper som används vid behandling av psykiatriska, neuropsykiatriska, neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar, samt för sömnstörningar och smärta, och översiktligt beskriva deras verkningsmekanismer och biverkningar.
  • diskutera för- och nackdelar med kombinerad farmakologisk och psykologisk behandling.
  • beskriva hur läkemedel kan interagera med varandra och med andra ämnen t.ex. mat och droger, samt kunna förklara konsekvenserna av interaktionen.

Färdighet och förmåga

  • förstå och korrekt använda informationen på hemsidan Fass för vårdpersonal.
  • kritiskt bedöma hur behandling med flera läkemedel, som tagits upp under kursen, påverkar en individ, samt föreslå alternativ.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • problematisera och värdera kombinationsbehandling med läkemedel och psykologisk behandling vid vanliga psykiatriska tillstånd.

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom ämnet farmakologi och neurofarmakologi. Fokus kommer att ligga på läkemedel som används för att behandla psykiatriska sjukdomar  (fr.a. depression, bipolärt syndrom, ångestsyndrom, psykossjukdom och substansberoende), neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (fr.a. ADHD), neurodegenerativa (fr.a. demens) och neurologiska sjukdomar (epilepsi) samt smärta och sömn.

Kursen kommer att inledas med allmän farmakologi, framför allt farmakokinetik ("vad kroppen gör med läkemedlet") och farmakodynamik ("vad läkemedlet gör med kroppen") för att ge kursdeltagaren en djupare inblick i och förståelse för ämnet farmakologi, dess nomenklatur och hur olika läkemedel verkar. Ett annat viktigt område som kommer att behandlas är hur olika läkemedel kan interagera med varandra, men även med viss mat och droger, och hur detta kan påverka effekten av ett läkemedel. Vidare kommer kursen att ge kunskaper om psykologisk och farmakologisk behandling i kombination, med fokus på vilka positiva och/eller negativa interaktioner som kan föreligga.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda seminarier, diskussioner och gruppövningar. Kursen genomförs till största del på plats, men distansundervisning kan förekomma.

Examination

Kursen examineras på följande sätt: 

a) obligatoriskt deltagande i grupparbete med inlämningsuppgift

b) en skriftlig hemtentamen med muntlig uppföljning, som ges betyget U eller G 

 

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. 

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagaren med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning på Karolinska Institutet. Den skriftliga hemtentamen kommer att granskas av ett plagiatkontrollprogram.

Litteratur och övriga läromedel

Arborelius, Lotta Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
Övrig litteratur (hemsidor, artiklar, mm) omfattade ca 300 sidor tillkommer under kursens gång.