Kursplan för

Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi, 6 hp

Introduction to Specialist Education in Clinical Child and Adolescent Psychology, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT19 , VT20 , HT20 , HT22
Kurskod
9K8082
Kursens benämning
Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi
Hp
6 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-05-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-12-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
 
Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år som legitimerad psykolog och under dessa år haft ett års erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri.
 
Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha tjänstgöring med arbetsuppgifter inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.
 
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Kursens mål är att ge en introduktion till specialistutbildningen i klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen har även som mål att ge ett metaperspektiv på psykologprofessionen, liksom att belysa betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt i det kliniska arbetet som specialistpsykolog.
 
Dessutom syftar kursen till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om professionens gemensamma förutsättningar i form av etiska och juridiska betingelser.

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
 
Kunskap och förståelse 

 • Redogöra för yrkesetiska principer för psykologer och identifiera etiska problemställningar i psykologens yrkesutövning. 
 • Redogöra för lagar och förordningar rörande psykologens verksamhet med fokus på barn, unga och familj. 
 • Redogöra för utvecklingspsykologi (normalutveckling och psykopatologi) ur ett bio-psykosocialt perspektiv samt hjärnans funktionella organisation. 
 • Översiktligt redogöra för evidensbegreppet och scientist-practitioner-perspektivet i arbetet med barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd och grundläggande farmakologi samt kombinerade insatser. 

Färdighet och förmåga

 • Identifiera, analysera, reflektera och tillämpa yrkesetiska principer i sin yrkesutövning och sätta dessa i relation till lagar och förordningar med fokus på barn, unga och familj. 
 • Reflektera över hur kunskapen om normalutveckling och psykopatologi ur ett bio-psyko-socialt perspektiv kan appliceras vid såväl diagnostiska som behandlande insatser. 
 • Söka relevant forskningslitteratur om  psykoterapiforskning med fokus på barn- och ungdomspsykiatri 
 • Reflektera över evidensbegreppet och evidensbaserad praktik samt diskutera implementering och anpassning av evidensbaserade behandlingsmetoder vid komplexa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Förhålla sig till betydelsen av juridiska och etiska aspekter i sin yrkesutövning som specialistpsykolog i relation till patienter, kollegor och verksamhet. 
 • Reflektera över, tillämpa och kommunicera värderingar förenliga med att i yrkesutövandet arbeta efter likvärdig vård för alla. 
 • Reflektera över och problematisera etiska aspekter kring klinisk utvärdering och utvecklingsarbete i rollen som specialist i klinisk psykologi. 
 • Uttrycka och tillämpa värderingar förenliga med eget ansvarstagande för kontinuerlig kunskapsinhämtning och professionell utveckling.

Innehåll

Kursen omfattar etiska och juridiska betingelser samt professionsteori i arbetet med barn, ungdomar och familj.
 
Kursen omfattar även utvecklingspsykologi, hjärnans funktionella organisation, evidensbegreppet och scientist-practitioner-perspektivet i arbetet som specialistpsykolog samt grundläggande kunskap om farmakologisk behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Arbetsformer

Kursen ges genom webbaserad undervisning, föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom webbaserade kunskapstester, skriftligt arbete samt seminarier.
 
Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Deltagare som inte blivit godkänd vid den ordinarie examinationen har möjlighet till ett omexaminationstillfälle.
 
Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas deltagaren till omexaminationstillfället.
 
Seminarier och workshop är obligatoriska. Vid mer än totalt 20 % frånvaro under en termin bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de föreskrifter som är fastställda vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Brante, Thomas Den professionella logiken : hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället
Hwang, Philip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi
Arborelius, Lotta Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
Ytterligare litteratur i form av böcker, artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial tillkommer under kursen.

Rekommenderad litteratur

Svensson, Gustav Barns rätt i hälso- och sjukvård
Patientdatalag (SFS 2008:355)
Francis, Ronald D. Ethics for psychologists
Jämlik vård : normmedvetna perspektiv Dahlborg Lyckhage, Elisabeth; Lyckhage, Gunnar; Tengelin, Ellinor
Hart, Susan Neuroaffektiv utvecklingspsykologi : hjärna, samhörighet, personlighet Zetterström, Gun

Fördjupningslitteratur

Barn- och ungdomspsykiatri Gillberg, Christopher; Råstam, Maria; Fernell, Elisabeth
Evidence-based practices in mental health : debate and dialogue on the fundamental questions Norcross, John C.; Beutler, Larry E.; Levant, Ronald F.