Kursplan för

Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling A, 6 hp

Psychiatric Diagnosis and Psychological Treatment A, 6 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT20
Kurskod
9K8083
Kursens benämning
Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling A
Hp
6 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-05-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-12-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
 
Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år som legitimerad psykolog och under dessa år haft ett års erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri.
 
Den sökande ska ha erhållit minst 20 timmar handledning under sin yrkesutövning som legitimerad psykolog.
 
Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha tjänstgöring med arbetsuppgifter inom specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin.
 
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Avklarat följande kurser: "Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi" samt "Bedömning och diagnostik".

Mål

Målet med kursen är att ge deltagarna fördjupad kunskap inom området evidensbaserad diagnostik och psykologisk behandling vid komplexa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar med fokus på trotssyndrom och uppförandestörning. Kursen ger även en grundläggande kunskap om substansbrukssyndrom. Hänsyn tas till barnets mognad, familjekontext och nätverk.   
 
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
 
  • Redogöra för och överföra kunskap om diagnostik, differentialdiagnostik och samsjuklighet vid trotssyndrom uppförandestörning och missbruksproblematik hos barn och ungdomar i det kliniska arbetet.
  • Redogöra för och applicera  kunskap om evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder  utifrån patienters psykiatriska symtombild  och familjekontext.  
  • Redogöra för och tillämpa kunskap om vetenskaplig utvärdering av behandlingsinsatser ett scientist-practitioner-perspektiv
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
 
  • Analysera, reflektera och genomföra psykologiska bedömnings- och behandlingsinsatser utifrån patientens psykiatriska symtombild. Hänsyn ska tas till patientens mognad och kontext.
  • På vetenskaplig grund kunna bedöma, prioritera, planera, genomföra och utvärdera psykologiska behandlingar utifrån psykiatrisk komplexitet och kontext (familj, skolpersonal samt andra aktörer). 
  • Analysera och kritiskt granska forskningsstudier inom området samt kunna diskutera tillämpning av  dessa inom klinisk praktik. 
  • Analysera och integrera klinisk kompetens och vetenskapligt kunnande samt identifiera nya forskningsområden eller metodutveckling inom området.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
 
  • Förhålla sig till betydelsen av juridiska och etiska aspekter i sin yrkesutövning som specialistpsykolog i relation till patient, kollegor och verksamhet. 
  • Reflektera över, tillämpa och kommunicera värderingar vid diagnostik- och behandlingsförfarande förenliga med att i yrkesutövningen arbeta för likvärdig vård för alla. 
  • Reflektera över vikten av att ta ansvar för att hålla sig uppdaterad samt att kritiskt värdera ny forskning inom området.  

Innehåll

Kursen omfattar diagnostik och differentialdiagnostik vid trotssyndrom, uppförandestörning samt substansbrukssyndrom och bedömning av samsjuklighet.
 
Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap om evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder vid ovan nämnda psykiatriska tillstånd t ex. val av behandlingsinsats, prioritering, planering och implementering samt utvärdering av behandlingen.

Arbetsformer

Undervisningen ges genom webbaserad undervisning, föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom webbaserade kunskapstester, självständiga skriftliga arbeten samt genom praktiska tillämpningsseminarier.   
 
Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Deltagare som inte blivit godkänd vid den ordinarie examinationen har möjlighet till ett omexaminationstillfälle.
 
Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas deltagaren till omexaminationstillfället.
 
Seminarier och workshop är obligatoriska. Vid mer än totalt 20% frånvaro under kursen bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de föreskrifter som är fastställda vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

MINI-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
Child and adolescent therapy [Elektronisk resurs] : cognitive-behavioral procedures Kendall, Philip C.
Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar Alexander, James F.; Barrett Waldron, Holly; Robbins, Michael S.; Neeb, Andrea
Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 2015
Ytterligare litteratur i form av böcker, artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial tillkommer under kursen.

Rekommenderad litteratur

Kazdin, Alan E. Parent management training : treatment for oppositional, aggressive, and antisocial behavior in children and adolescents
Webster-Stratton, C; Reid, J. M Treating Conduct Problems and Strengthening Social and Emotional Competence in Young Children (Ages 4–8 Years): Te Dina Dinosaur Treatment Program 11 (2003) :3, s. 130-143

Chorpita, Bruce F. Modular cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety disorders

Fördjupningslitteratur

KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran
Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Grey, Nick; Whittington, Adrian How to Become a More Effective CBT Therapist [Elektronisk resurs]