Kursplan för

Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling C, 8 hp

Psychiatric Diagnosis and Psychological Treatment C, 8 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20
Kurskod
9K8089
Kursens benämning
Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling C
Hp
8 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-11-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-12-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
 
Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år som legitimerad psykolog och under dessa år haft ett års erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri.
 
Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha tjänstgöring med arbetsuppgifter inom specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin.
 
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).
 
Avklarat följande kurser: "Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi", "Bedömning och diagnostik", samt "Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling A och B".

Mål

Kursens mål är att deltagaren fördjupar sig inom området evidensbaserad diagnostik och psykologisk behandling vid utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar i kombination med andra psykiatriska och medicinska symptom hos barn och unga. Hänsyn ska kunna tas till barnets mognad, familjekontext och nätverk.
 
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för och överföra kunskap om diagnostik, differentialdiagnostik och samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd, ADHD och utvecklingsstörning samt andra utvecklingsrelaterade tillstånd hos barn och ungdomar i det kliniska arbetet.
 • Redogöra för och applicera kunskap om evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder utifrån patienters psykiatriska symtombild och familjekontext.
 • Redogöra för kunskap om vetenskaplig utvärdering av diagnostiska instrument och behandling ur ett scientist-practitioner-perspektiv. 

Färdighet och förmåga
 • Analysera, reflektera och genomföra psykologiska utrednings- och behandlingsinsatser utifrån patientens psykiatriska symtombild. Hänsyn ska tas till patientens mognad och kontext.
 • På vetenskaplig grund kunna bedöma, prioritera, planera, genomföra och utvärdera psykologiska behandlingar utifrån psykiatrisk komplexitet och kontext (familj, skolpersonal samt andra aktörer).
 • Analysera och kritiskt granska forskningsstudier inom området samt kunna diskutera tillämpning av dessa inom klinisk praktik.
 • Reflektera och tillämpa kunskap om behandlingsutvärdering på vetenskaplig grund.
 • Analysera och integrera klinisk kompetens och vetenskapligt kunnande samt identifiera nya forskningsområden eller metodutveckling inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förstå den kliniska betydelsen av vetenskapliga val och möjligheterna till generalisering.
 • Förhålla sig till betydelsen av juridiska och etiska aspekter i sin yrkesutövning som specialistpsykolog i relation till patienten, kollegor och verksamhet.
 • Reflektera över, tillämpa och kommunicera värderingar vid diagnostik- och behandlingsförfarande förenliga med att i yrkesutövning arbeta för likvärdig vård för alla.
 • Hålla sig uppdaterad om och kritiskt värdera ny forskning inom området avseende olika bedömningsinstruments och behandlingsmetoders styrkor och svagheter.

Innehåll

Kursen omfattar diagnostik, differentialdiagnostik vid autismspektrumtillstånd, ADHD och utvecklingsstörning samt bedömning av samsjuklighet.
 
Kursen innefattar även evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder vid ovan nämnda psykiatriska tillstånd, med fokus på bland annat val av behandlingsinsats, prioritering, planering och implementering samt utvärdering av behandlingen.

Arbetsformer

Undervisningen sker genom webbaserad undervisning, föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom webbaserade kunskapstester, självständiga skriftliga arbeten, samt genom praktiska tillämpningsseminarier.

Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Deltagare som inte blivit godkänd vid den ordinarie examinationen har möjlighet till ett omexaminationstillfälle.

Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas deltagaren till omexaminationstillfället.

Seminarier och workshops är obligatoriska. Vid mer än totalt 20 % frånvaro under kursen bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de föreskrifter som är fastställda vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

MINI-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv : en klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem Thernlund, Gunilla
Hallmayer, Joachim; Bölte, Sven Autism spectrum conditions : FAQs on autism, Asperger syndrome, and atypical autism answered by international experts

Rekommenderad litteratur

Child and adolescent therapy : cognitive-behavioral procedures Kendall, Philip C.
KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin Öst, Lars-Göran
Ytterligare litteratur i form av böcker, artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial tillkommer under kursen.