Kursplan för

Vetenskaplig metod och utvärdering A, 5 hp

Scientific method and Evaluation A, 5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT19 , VT20 , HT22
Kurskod
9K8093
Kursens benämning
Vetenskaplig metod och utvärdering A
Hp
5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-05-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-04-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år som legitimerad psykolog och under dessa år haft ett års erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri.
 
Den sökande ska ha erhållit minst 20 timmar handledning under sin yrkesutövning som legitimerad psykolog.
 
Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha arbetsuppgifter inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).
 
Den sökande ska ha avklarat följande kurser: "Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi", "Bedömning och diagnostik", "Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling A och B".

Mål

Kursen ska ge deltagarna kunskap och förmåga att använda empirisk forskningsmetodik i det kliniska arbetet. Innehållet berör områden såsom psykometri, metodutveckling, studiedesign och vetenskaplig utvärdering av behandlingsinsatser. Deltagarna ska även formulera en projektplan.

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse
  • Redogöra för vetenskapliga resultats relevans för psykologisk praktik.
  • Visa kunskap om metoder för vetenskaplig utvärdering av barn- och ungdomspsykologisk behandling. 
Färdighet och förmåga
  • Systematiskt söka och kritiskt granska relevant vetenskaplig information i internationella databaser.
  • På vetenskaplig grund jämföra och välja metoder för datainsamling och - analys.
  • Producera en kliniskt relevant projektplan för ett specialistarbete med tydligt formulerat syfte och frågeställning baserat på det aktuella forskningsläget inom ett valt område. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Förstå den kliniska betydelsen av vetenskapliga val och möjligheterna till generalisering.
  • Diskutera och reflektera över etiska ställningstaganden vid kunskapsgenerering.
  • Reflektera över, tillämpa och kommunicera värderingar förenliga med att i yrkesutövandet arbeta efter likvärdig vård för alla.
  • Kritiskt värdera forskning avseende olika bedömningsinstruments och behandlingsmetoders styrkor, svagheter och generaliserbarhet.

Innehåll

Kursen utgår från scientist-practitioner-modellen och innefattar kunskap om vetenskaplig utvärdering av psykologisk behandling. Deltagaren ska på ett vetenskapligt sätt lära sig att planera och genomföra samt utvärdera vårdinsatsen med syfte att kvalitetssäkra, anpassa och finslipa metoder för diagnostik och behandling. Deltagaren ska genom skapandet av en projektplan lägga grunden för sitt kommande specialistarbete.

Arbetsformer

Undervisningen ges genom webbaserad undervisning, föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom webbaserade kunskapstester, självständiga skriftliga arbeten, samt genom praktiska tillämpningsseminarier.
 
Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Deltagaren som inte blivit godkänd vid den ordinarie examinationen har möjlighet till ett omexaminationstillfälle. Skulle fler examinationer krävas kommer en avgift för detta att tas ut. Mer information om detta finns i separat dokument.
 
Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas deltagaren till omexaminationstillfället.
 
Seminarier och workshops är obligatoriska. Vid mer än totalt 20 % frånvaro under kursen bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. Bedömningskriterier för skriftliga rapporter finns fastställda i separat dokument.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de föreskrifter som är fastställda vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Barker, Chris; Pistrang, Nancy; Elliott, Robert Research methods in clinical psychology : an introduction for students and practitioners
Methodological issues & strategies in clinical research Kazdin, Alan E.
Field, Andy Discovering statistics using SPSS : (and sex and drugs and rock 'n' roll)
Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style

Rekommenderad littertur

Hasson, Henna; Thiele Schwarz, Ulrica von Användbar evidens : om följsamhet och anpassningar
Ytterligare litteratur i form av böcker, artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial tillkommer under kursen.