Kursplan för

Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp

Cognitive Behavior Therapy for Patients with Trauma, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT19
Kurskod
9K8095
Kursens benämning
Kognitiv beteendeterapi vid trauma
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-05-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

 • Avlagd psykologexamen, socionomexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen, samt basutbildning i kognitiv beteendeterapi.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter om evidensbaserade behandlingar för patienter med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) samt patienter med traumarelaterade psykologiska svårigheter utan diagnos.
 
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att:

 • Jämföra och relatera olika evidensbaserade behandlingsmodeller för traumabehandling.
 • Förklara och kritiskt granska behandlingsmodellernas användbarhet utifrån  socioekonomiska, åldersrelaterade, kulturella och språkliga faktorer. 

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att:

 • Identifiera traumasymtom och kunna förklara hur PTSD uppstår och vidmakthålls.
 • Kunna planera och redogöra för evidensbaserad behandling för traumatiserade patienter.
 • Förstå hur arbete utifrån behandlingsmanual kan anpassas efter patienter med särskilda behov, t. ex. när tolk behövs. 

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att:

 • Reflektera kring och problematisera yrkesetiska frågor som berör psykoterapeutisk behandling av PTSD. 
 • Förklara hur man kan anpassa en psykoterapeutisk behandling med hänsyn till patienters varierande bakgrund, normer, livsval och åsikter. 
 • Observera, värdera och uttrycka egna upplevelser i rollen som terapeut samt utarbeta strategier för att förebygga sekundärt trauma.

Innehåll

Kursen innehåller:

 • Teorier kring uppkomst och vidmakthållande av traumasymtom och PTSD med fokus på evidensbaserad KBT vid trauma.
 • Introduktion till evidensbaserad behandling vid PTSD med Prolonged Exposure.
 • Anpassning av behandling utifrån patienters skiftande behov och förutsättningar; sociokulturella, genusrelaterade och åldersmässiga.
 • Egenvård för terapeuter som arbetar med traumatiserade patienter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av verkstäder/seminarier och föreläsningar. Undervisningen i verkstäder/seminarier förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Examination sker genom webbaserade kunskapstest och självständiga skriftliga arbeten. På samtliga examinationer används betygsnivåerna Godkänt och Underkänt. Vid underkänt betyg på det skriftliga arbetet ges möjlighet till en omexamination. Som skriftliga examinationstillfällen räknas de tillfällen då studenten skickat in sin examination. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas studenten till omexaminationstillfället.
 
Undervisning i seminarier/verkstäder är obligatorisk. Vid mer än totalt 20% frånvaro
från seminarier/verkstäder bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att studenten inte kan ta igen tillfället förrän alternativ examination kan ges.

Övergångsbestämmelser

Examinationsalternativ kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Foa, Edna B.; Hembree, Elizabeth A.; Rothbaum, Barbara Olasov Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT : terapeutmanual
Rothbaum, Barbara Olasov; Foa, Edna B.; Hembree, Elizabeth A. Ta tillbaka ditt liv : vägar till återhämtning efter traumatisk upplevelse : arbetsbok
Ytterligare litteratur i form av artiklar, bokkapitel tillkommer under kursen.