Kursplan för

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 7,5 hp

Treatment of Posttraumatic Stress Syndrome (PTSD), 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Kurskod
9K8099
Kursens benämning
Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-11-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-05-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykolog, grundläggande psykoterapiutbildning i KBT och kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter kursen förväntas studenten

 • kunna redogöra för psykologiska, biologiska, sociala och genetiska riskindikatorer för utvecklande av PTSD,
 • kunna redogöra för och kritiskt värdera de vanliga psykologiska och biologiska förklaringsmodellerna för uppkomst och vidmakthållande av PTSD,
 • kunna redogöra för de vanligaste förändringar som ses i hjärnan och kroppens stressystem efter utveckling av PTSD,
 • kunna redogöra för hur PE kan genomföras med högt symtombelastade patienter med samsjukligheter såsom missbruk och personlighetssyndrom,
 • kunna redogöra för hur en behandling med PE kan genomföras med hjälp av tolk,
 • ha ingående kunskap om känslobearbetningsteorin bakom utvecklingen av PTSD,
 • ha ingående kunskap om vilka screeninginstrument och strukturerade diagnostiska intervjuer som bör användas i den kliniska bedömningen av PTSD.

Färdighet och förmåg
Efter kursen förväntas studenten

 • kunna diagnosticera PTSD med hjälp av standardiserad intervju (CAPS-5) och göra differentialdiagnostiska överväganden,
 • kunna genomföra en riktad psykologisk behandling vid PTSD med hjälp av PE,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen förväntas studenten

 • kunna kritiskt redogöra för det empiriska stödet för psykologiska och farmakologiska behandlingar av PTSD,
 • kunna beakta etiska och komplicerande faktorer vid behandling av PTSD,
 • ha ett meta-perspektiv på den egna psykiska hälsan och förhållningssätt i förhållande till exponering för många traumaberättelser.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) med avseende på diagnosticering, biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av syndromet, även med hjälp av tolk.  Behandlingsdelen kommer att omfatta en fördjupning i prolonged exposure (PE), en form av traumafokuserad KBT som enligt Socialstyrelsens riktlinjer är förstahandsval vid behandling av PTSD. Efter avslutad godkänd kurs kvalificerar sig studenten för att gå vidare och genom handledning bli certifierad behandlare i PE.
 
Kursen bygger på senaste forskningsrönen inom området, både vad gäller diagnosticering, psykologiska och biologiska förklaringsmodeller och behandling av PTSD. PE är en väl utvärderad metod som har gott forskningsstöd vid behandling av PTSD och de verktyg som beskrivs i kursen för att diagnosticera PTSD (CAPS-5) har god reliabilitet och validitet. Både innehåll och litteratur motsvarar därmed väl kraven på evidensbaserad psykologisk praktik.

Arbetsformer

Undervisningen omfattar 42 lärarledda timmar fördelat på sex heldagar. Utöver detta ägnas en heldag omfattande sju timmar åt examination. Teoretiska genomgångar kommer att varvas med praktiska övningar och videoillustrationer.  Kursen omfattar cirka 900 sidor litteratur i form av kursböcker och vetenskapliga artiklar.

Examination

Kursen examineras med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Examination kommer att ske på tre sätt. (1) Studenten kommer att mellan kurstillfällena få visa sin förståelse av PE genom en skriftlig inlämningsuppgift där studenten kommer att få beskriva en PTSD-patient utifrån genomgångna teorier kring uppkomst och vidmakthållande av PTSD-symtom samt behandling av dessa. (2) En skriftlig tentamen och praktiska övningar i form av rollspel ingår också.  (3) För att bli godkänd gäller också obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga kurstillfällen. Frånvaro med omfattning om mindre än en dag kompletteras med skriftlig uppgift.  Vid frånvaro vid mer än en dag bedömer examinator om komplettering behöver ske genom deltagande vid annan kursomgång eller på annat sätt.

Övergångsbestämmelser


Kursen är nedlagd och gavs för sista gången 2022-2023. Övergångsbestämmelser regleras i avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna via lärplattformen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Foa, Edna B.; Hembree, Elizabeth A.; Rothbaum, Barbara Olasov Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT : terapeutmanual
Rothbaum, Barbara Olasov; Foa, Edna B.; Hembree, Elizabeth A. Ta tillbaka ditt liv : vägar till återhämtning efter traumatisk upplevelse : arbetsbok

Tillkommer artiklar enligt kursledares anvisning.