Kursplan för

Fysiologi och sjukdomslära för psykologer, 7,5 hp

Physiology and patophysiology for psychologists, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Kurskod
9K8109
Kursens benämning
Fysiologi och sjukdomslära för psykologer
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-10-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-05-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykolog. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Mål

Efter kursen förväntas deltagaren kunna

  • Redogöra för grundläggande begrepp och mekanismer inom fysiologin
  • Redogöra för cellens uppbyggnad och funktion
  • Redogöra för reglering av kroppens inre balans, homeostas
  • Redogöra för det autonoma nervsystemet och dess effekter på olika kroppsliga funktioner
  • Redogöra för fysiologin och uppkomsten av sjukdomar inom områdena endokrinologi, hjärta-kärl, njure, matspjälkning, lever, nutrition, respiration samt för blodets sammansättning och funktion
  • Förklara hur livsstilsfaktorer, såsom fysisk inaktivitet, obesitas och stress, kan påverka uppkomst och utveckling av livsstilssjukdomar, t.ex. diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar
  • Förklara hur beteendeförändringar, såsom fysisk aktivitet, diet och stresshantering kan verka vid behandling av livsstilssjukdomar
  • Kritiskt värdera olika hälsoråd och -påståenden utifrån under kursen förvärvade kunskaper i fysiologi

Innehåll

Idag är det fler och fler psykologer som behandlar somatiska sjukdomar, t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och obesitas där beteendeförändringar relaterade till livsstilsfaktorer, såsom fysisk inaktivitet, viktreducering och stresshantering, ingår som en viktig del. För att kunna förstå varför dessa behandlingar fungerar men även för att kunna förklara sambanden för klienten är det nödvändigt med en djupare kunskap inom fysiologi.

Kursen ger grundläggande kunskaper inom fysiologi med fokus på områdena endokrinologi, hjärta-kärl, njure, matspjälkning, nutrition och respiration. Dessutom ingår en beskrivning av vanliga sjukdomar inom dessa områden. För att ge ökad förståelse ingår även grundläggande begrepp och mekanismer inom fysiologin, cellens uppbyggnad och funktion, samt reglering av kroppens inre balans, homeostas. Med utgångspunkt från dessa kunskaper får deltagaren också fördjupade fysiologiska kunskaper som kan förklara hur olika livsstilsfaktorer såsom fysisk inaktivitet, diet och stress, kan bidra till uppkomst av livsstilssjukdomar, t.ex. diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar. Dessutom tar kursen upp hur evidensbaserade beteendeförändringar vid fysisk aktivitet, diet och stresshantering kan verka på fysiologisk/mekanistisk nivå vid behandling av livsstilssjukdomar. Fokus ligger på psykologens roll vid psykologisk behandling av patienter, där psykologen t.ex. ska kunna förklara hur livsstilsfaktorer bidrar till uppkomst och utveckling av vissa somatiska sjukdomar.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda seminarier och gruppövningar på plats och via lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom två skriftliga, individuella hemtentamina. Hemtentamina ska inlämnas via KIs lärplattform och de kommer att granskas med verktyg för plagiatkontroll.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och övergångsbestämmelser regleras i avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Dessutom ingår vetenskapliga artiklar, bokkapitel och hemsidor (t.ex. FYSS, Internetmedicin, Engelska Wikipedia, 1177, YouTube, NetDoktor)

Aldskogius, Håkan; Rydqvist, Bo Den friska människan : anatomi och fysiologi