Kursplan för

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktisk tillämpning, 4,5 hp

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy for Children and Adolescents, Applied, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Kurskod
9K8110
Kursens benämning
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktisk tillämpning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-11-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-12-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Psykologexamen alt. läkar-, sjuksköterske- eller socionomexamen med adekvat vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). För antagning krävs slutförd och godkänd kurs: "Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori".

Intyg krävs från enhetschef att deltagaren under studieperioden i sitt kliniska arbete kommer att ha behandlingsansvar för minst en behandling av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) hos barn/ungdom.

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen rekommenderas utbildning i beteendeanalys (motsvarande grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning mot KBT) samt klinisk erfarenhet av föräldraträning och ångestbehandling med exponering.

Mål

Målet med kursen är att ge deltagarna praktisk erfarenhet av att genomföra traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom med PTSD, inom ramen för barn- och ungdomspsykiatri

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

  • Kliniskt tillämpa samtliga behandlingskomponenter som ingår i TF-KBT samt analysera hur de olika behandlingskomponenterna kan anpassas för att hjälpa patienter med komplex problematik att fullfölja behandlingen.
  • Deltagaren ska också kunna förstå och redogöra för hur en anpassning av behandlingen kan komma att påverka utfallet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

  • Planera och genomföra behandling med TF-KBT för barn och ungdomar i olika situationer och med olika trauman.
  • Involvera föräldrar/vårdnadshavare i behandlingsarbetet.
  • På ett flexibelt sätt kunna anpassa behandlingsmodellen utifrån psykiatrisk komplexitet och kontext (familj, skolpersonal samt andra aktörer)
  • Utvärdera behandlingsutfall och vid behov föreslå nya åtgärder
  • Utföra TF-KBT på ett kvalitetssäkert sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

  • Redogöra för de utmaningar som behandlingen innebär för såväl behandlare som patient.
  • Reflektera över barnets och föräldrarnas parallella behandlingsprocess, och hur detta kan behöva integreras i behandlingen.
  • Reflektera över etiska dilemman som kan uppstå vid bedömning och behandling med TF-KBT.

Innehåll

Kursen omfattar den evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoden, Trauma-fokuserad KBT för barn och ungdom 7-17 år.
Kursen innefattar även analys och utvärdering av behandling med TF-KBT.

Arbetsformer

Undervisningen ges genom handledning i mindre grupp vid 10 tillfällen. Kursdeltagaren har eget ansvar för tillgång till lämplig utbildningspatient (7-17 år med PTSD).

Webbaserad undervisning, föreläsningar, seminarier och workshops kan tillkomma.

Examination

Kursen examineras genom närvaro och aktivt deltagande vid varje handledningstillfälle, inlämnande av sessionsrapport inför varje handledningstillfälle samt under kursperioden minst en fullföljd TF-KBT behandling med patient 7-17 år med PTSD.

Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Deltagare som inte blivit godkänd vid den ordinarie examinationen har möjlighet till ett omexaminationstillfälle.

Närvaro är obligatorisk. Vid mer än totalt 20% frånvaro under kursen bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ytterligare litteratur i form av artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial tillkommer under kursen.

Cohen, Judith A.; Mannarino, Anthony P.; Deblinger, Esther Treating trauma and traumatic grief in children and adolescents
Bidö, Sofia; Mannheimer, Moa; Samuelberg, Poa Traumatisering hos barn : en handbok

Rekommenderad litteratur

Landolt, Markus A.; Cloitre, Marylène.; Schnyder, Ulrich. Evidence-Based Treatments for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents
Cohen, Judith A.; Mannarino, Anthony P.; Deblinger, Esther. Trauma-focused CBT for children and adolescents : treatment applications
Mannheimer, M; Samuelberg, P Posttraumatiskt Stressyndrom Ingår i:  KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin Kapitel 8 Sök i biblioteket